รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

Loan จำนวน (ล้านบาท) ครบกำหนด
CPN225A 1,500 พฤษภาคม 2565
CPN227A 2,000 กรกฎาคม 2565
CPN235A 2,000 พฤษภาคม 2566
CPN236A 2,000 มิถุนายน 2566
CPN241A 2,000 มกราคม 2567
CPN242A 3,000 กุมภาพันธ์ 2567
CPN248A 5,000 สิงหาคม 2567
CPN253A 1,500 มีนาคม 2568
CPN258A 1,000 สิงหาคม 2568
CPN261A 1,250 มกราคม 2569
CPN261B 750 มกราคม 2569
CPN268A 4,000 สิงหาคม 2569
CPN273A 1,000 มีนาคม 2570
CPN293A 1,000 มีนาคม 2572
CPN297A 500 กรกฎาคม 2572
CPN323A 2,000 มีนาคม 2575
GLAND224A 1,028 เมษายน 2565
SF22NA 458 พฤศจิกายน 2565
Term Loan 2,682 2565
Term Loan 1,588 2566
Term Loan 11,924 2567
Term Loan 8,819 2568
Term Loan 7,685 2569
Term Loan 1,000 2571
Term Loan 288 2574
B/E 11,450
P/N 1,760
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรวมก่อนหักค่าใช้จ่าย 79,182
หักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี 219
หุ้นกู้และเงินกู้ยืมรวม 78,962