รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ จำนวน (ล้านบาท) ครบกำหนด
Term Loan 2,532 2565
Term Loan 486 2566
Term Loan 2,000 2567
Term Loan 3,000 2567
Term Loan 1,500 2567
Term Loan 5,000 2568
Term Loan 1,071 2568
Term Loan 952 2568
Term Loan 1,071 2568
CPN21OA 300 2564
CPN218A 1,900 2564
CPN221A 1,000 2565
CPN225A 1,500 2565
CPN227A 2,000 2565
CPN228A 800 2565
CPN235A 2,000 2566
CPN242A 3,000 2567
CPN258A 1,000 2568
CPN297A 500 2572
GLAND215A 1,163 2564
GLAND224A 1,028 2565
P/N 3,000  
B/E 8,731  
รวม 45,535