รายละเอียดเงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2564

เงินกู้ จำนวน (ล้านบาท) ครบกำหนด
Term Loan 2,532 2022
Term Loan 403 2023
Term Loan 9,111 2024
Term Loan 7,785 2025
Term Loan 2,000 2026
CPN218A 1,900 August 2021
CPN21OA 300 October 2021
CPN221A 1,000 January 2022
CPN225A 1,500 May 2022
CPN227A 2,000 July 2022
CPN235A 2,000 May 2023
CPN236A 2,000 June 2023
CPN241A 2,000 January 2024
CPN242A 3,000 February 2024
CPN258A 1,000 August 2025
CPN261A 1,250 January 2026
CPN261B 750 January 2026
CPN297A 500 July 2029
GLAND224A 1,028 April 2022
B/E 3,830 2021
P/N 600 2021
Total Gross Debt 46,488  
Less: Deferred debenture issuing and borrowing costs 260  
Total Debt Outstanding 46,228