วิเคราะห์เงินกู้ยืม

นักลงทุนสัมพันธ์

หนี้สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 78,962 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ต้นทุนการกู้ยืม

* ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี TFRS16 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป