คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์

MD&A ประจำไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2563
31 ธันวาคม 2563


ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2563
31 ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563
30 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563
30 มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลด
MD&A ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563
31 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลด