ข้อมูลหลักทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา

นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นของเซ็นทรัลพัฒนาซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใดและมีตัวย่อว่าอะไร?

หุ้นของเซ็นทรัลพัฒนาซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ภายใต้ตัวย่อ CPN
บริษัทมีหุ้นทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลหุ้น" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์
ครอบครัวจิราธิวัฒน์ถือหุ้นรวมกันประมาณ 53% โดยนับรวมการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกลุ่มเซ็นทรัล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมหน้า "ข้อมูลเงินปันผล" บนตัวเลือกในหน้านักลงทุนสัมพันธ์