ข้อมูลหลักทรัพย์ของเซ็นทรัลพัฒนา

นักลงทุนสัมพันธ์

หุ้นของเซ็นทรัลพัฒนาซื้อขายอยู่บนตลาดหุ้นใดและมีตัวย่อว่าอะไร?

หุ้นของเซ็นทรัลพัฒนาซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2538 ภายใต้ตัวย่อ CPN
บริษัทมีหุ้นจดทดทะเบียนทั้งหมด 4,488,000,000 หุ้น ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/stock-information/stock-quote
เซ็นทรัลพัฒนามี Free Float ประมาณร้อยละ 47
บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 โดยเซ็นทรัลพัฒนาไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าว
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.centralpattana.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/dividend-policy