นักลงทุนสัมพันธ์

อะไรคือ CPNCG?

CPNCG หรือ CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555 กองทุนดังกล่าวมีสินทรัพย์ คือ อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส
เซ็นทรัลพัฒนามีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 25
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน และเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้บริการสินทรัพย์
  • ค่าบริหารสินทรัพย์ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า - 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสุทธิของกองทุนคำนวนจากมูลค่ารวมของหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ - ในอัตราร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และร้อยละ 0.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
  • ค่าธรรมเนียมในการควบคุมด้านการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม - ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าการปรับปรุงและ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Website: http://www.cpncg.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-777-7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : 02-949-1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-667-5555 ต่อ 1614, 1632
โทรสาร : 02-264-5593
เว็บไซต์ : www.centralpattana.co.th
อีเมล์ : ir@centralpattana.co.th