นักลงทุนสัมพันธ์

อะไรคือ CPNREIT?

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“CPNRF”) โดยรับโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน จาก CPNRF เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และหน่วยทรัสต์ CPNREIT ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา CPNREIT มีการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 7 แห่ง - เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล พระราม 3 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เซ็นทรัล พัทยา เซ็นทรัล ลำปาง และเซ็นทรัล มารีนา อาคารสำนักงาน 4 แห่ง - ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี เดอะไนน์ ทาวเวอร์ และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ และโรงแรม 1 แห่ง - โรงแรมฮิลตัน พัทยา
เซ็นทรัลพัฒนามีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนประมาณร้อยละ 30
  • เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้บริหารกองทรัสต์ ผ่านบริษัทย่อย CPN REIT Management และเป็นผู้บริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CPNREIT
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นทรัสตี ซึ่งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์
  • ค่าบริหารกองทรัสต์ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมแต่ทั้งนี้จะไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปีในปี 2561 โดยมีอัตราการเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
  • ค่าบริหารสินทรัพย์ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.0 ของรายได้ค่าเช่าและบริการ
  • ค่าเช่า - 0.5 - 1.5 เดือนตามอัตราค่าเช่าของแต่ละผู้เช่าขึ้นอยู่กับประเภทสัญญาเช่าและเงื่อนไข
  • ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.28 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment properties) จากรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ที่รับรองโดยทรัสตีของกองทรัสต์ในแต่ละเดือน ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ทั้งนี้ไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทโรงแรม
  • ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งกำไร - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของกำไรสุทธิ
  • การซื้อหรือขายสินทรัพย์ - ในอัตราร้อยละ 1.5 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อ และร้อยละ 0.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ขาย
Website: http://www.cpnreit.com

บริษัทจัดการกองทรัสต์
บริษัท CPN REIT Management จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1689
โทรสาร : 0-2264-5593
เว็บไซต์ : www.cpnreit.com
อีเมล์ : ir_cpnreit@ccentralpattana.co.th

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2777-7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : 0-2949-1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1614, 1632, 1688
โทรสาร : 0-2264-5593
เว็บไซต์ : www.centralpattana.co.th
อีเมล์ : ir@centralpattana.co.th