รายงานประจำปี

นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด PDF
รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report)
รายงานทางการเงิน 2564
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ
เอกสารแนบ 5 จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และกฎบัตรต่าง ๆ
เอกสารแนบ 5.1 คู่มือจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ
เอกสารแนบ 5.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 5.3 กฎบัตรประธานกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
เอกสารแนบ 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล