นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์

CPN มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าประมาณ 40% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของงบการเงินรวม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและมีกระแสเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลจ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินบริษัทย่อย

ประกาศจ่ายเงินปันผล XD Date วันจ่ายเงินปันผล จำนวนหุ้น มูลค่า
บาท/หุ้น รวม (บาท)
17 เม.ย. 46 28 เม.ย. 46 16 พ.ค.46 400,049,000.00 1.00 400,049,000.00
21 เม.ย. 47 29 เม.ย. 47 20 พ.ค.47 435,763,200.00 1.10 479,339,520.00
28 เม.ย. 48 3 พ.ค.48 25 พ.ค.48 2,178,816,000.00 0.25 544,704,000.00
28 เม.ย. 49 3 พ.ค.49 25 พ.ค.49 2,178,816,000.00 0.40 871,526,400.00
27 เม.ย. 50 3 พ.ค.50 25 พ.ค.50 2,178,816,000.00 0.31 675,432,960.00
25 เม.ย. 51 6 พ.ค.51 23 พ.ค.51 2,178,816,000.00 0.33 719,009,280.00
30 เม.ย. 52 12 พ.ค.52 29 พ.ค.52 2,178,816,000.00 0.33 719,009,280.00
28 เม.ย. 53 10 พ.ค.53 27 พ.ค.53 2,178,816,000.00 0.58 1,263,713,280.00
29 เม.ย. 54 10 พ.ค.54 27 พ.ค.54 2,178,816,000.00 0.25 544,704,000.00
27 เม.ย. 55 8 พ.ค. 55 23 พ.ค. 55 2,178,816,000.00 0.37 806,161,920.00
26 เม.ย. 56 3 พ.ค. 56 21 พ.ค. 56 4,357,632,000.00 0.475 2,069,875,200.00
24 ก.พ. 57 6 พ.ค. 57 21 พ.ค. 57 4,488,000,000.00 0.55 2,468,400,000.00
20 ก.พ. 58 30 เม.ย. 58 20 พ.ค. 58 4,488,000,000.00 0.65 2,917,200,000.00
17 ก.พ. 59 26 เม.ย. 59 18 พ.ค. 59 4,488,000,000.00 0.70 3,141,600,000.00
27 ก.พ. 60 10 มี.ค. 60 19 พ.ค. 60 4,488,000,000.00 0.83 3,725,040,000.00
19 ก.พ. 61 6 มี.ค. 61 16 พ.ค. 61 4,488,000,000.00 1.40 6,283,200,000.00
22 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 7 พ.ค. 62 4,488,000,000.00 1.10 4,936,800,000.00
15 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63 12 มิ.ย. 63 4,470,846,700.00 0.80 3,576,677,360.00
18 ก.พ. 64 5 มี.ค. 64 21 พ.ค. 64 4,470,846,700.00 0.70 3,129,592,690.00
18 ก.พ. 65 4 มี.ค. 65 17 พ.ค. 65 4,470,846,700.00 0.60 2,682,508,020.00