ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

CPN

เลขทะเบียนบริษัท 0107537002443
ประเภทธุรกิจ พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
เว็บไซต์ www.centralpattana.co.th/
ปีที่ก่อตั้ง 2538
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 1 มีนาคม 2538
ที่ตั้ง ชั้น 32 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ทุนจดทะเบียน 2,244,000,000 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชั้น 31 เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิสเศส เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์:

+66(0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1632 และ 1689

โทรสาร:

+66(0) 2264 5593

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหุ้น:

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์:

+66(0) 2009 9999

โทรสาร:

+66(0) 2009 9991

ผู้สอบบัญชี :

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
โดยนางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม
นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098)
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์:

+66(0) 2677 2000

โทรสาร:

+66(0) 2677 2222

บริษัทจัดเครดิตองค์กรและตราสารหนี้:

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ชั้น 24 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์:

+66(0) 2098 3000

โทรสาร:

+66(0) 2231 3012