โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดังนี้ *

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1.  บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 1,176,343,960 26.21
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 312,525,855 6.96
3.  BBHISL NOMINEES LIMITED 102,788,500 2.29
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 97,067,638 2.16
5.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 87,415,382 1.95
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 79,771,640 1.78
7.  สำนักงานประกันสังคม 78,220,400 1.74
8.  นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 77,050,300 1.72
9.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 68,804,905 1.53
10.  BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 57,968,648 1.29
Total 2,137,957,228 47.63

ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ทางตรง ทางอ้อม(1) รวม
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,323,200 25,636,000 0.57
2. นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการอิสระ 6,168 - 6,168 0.00
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 5,968 - 5,968 0.00
4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ 11,353 - 11,353 0.00
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ - - - -
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900 - 22,645,900 0.50
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,366,400 - 28,366,400 0.63
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 0.60
9. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์(2) กรรมการ 12,746,182 - 12,746,182 0.28
10. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,350,800 123,000 27,473,800 0.61
11. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,366,895 192,000 42,558,895 0.95
12. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 43,388 3,000 46,388 0.00
13. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,668,900 - 17,668,900 0.39
14. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 25,589,600 - 25,589,600 0.57
15. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 93,596 34,000 127,596 0.00
16. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ 17,574,866 - 17,574,866 0.39
17. นายเลิศวิทย์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - - - -

หมายเหตุ:

(1) ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร

(2) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563