โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ *

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จํากัด ** 1,176,343,960 26.21
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์จํากัด 304,460,367 6.78
3. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED *** 113,388,977 2.53
4. STATE STREET EUROPE LIMITED *** 107,799,064 2.40
5. BBHISL NOMINEES LIMITED *** 93,802,300 2.09
6. สํานักงานประกันสังคม 88,730,400 1.98
7. CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH*** 73,506,560 1.64
8. UBS AG SINGAPORE BRANCH *** 65,893,600 1.47
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON *** 61,288,423 1.37
10. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC *** 57,968,648 1.29
รวม 2,143,182,230 47.75

หมายเหตุ:

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
** เป็นการถือหุ้นโดยครอบครัวจิราธิวัฒน์
*** นายทะเบียนไม่สามารถระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นในรายละเอียดได้อย่างไรก็ตาม Nominee Account ดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายและการจัดการของบริษัทฯ

ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การถือหลักทรัพย์ของ CPN โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

ลำดับ  รายชื่อ ตำแหน่ง จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทางตรง ทางอ้อม (1) รวม
1. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ 3,312,800 22,293,200 25,606,000 0.57
2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ - - - -
3. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ - - - -
4. นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการอิสระ - - - -
5. นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ กรรมการอิสระ - - - -
6. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 22,645,900 - 22,645,900 0.50
7. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 28,346,400 - 28,346,400 0.63
8. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการ 26,764,600 - 26,764,600 0.60
9. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการ 27,105,400 113,000 27,218,400 0.61
10. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 42,145,895 192,000 42,337,895 0.94
11. นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการ, กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 3,000 3,000 0.00
12. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 17,199,200 - 17,199,200 0.38
13. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 25,589,600 - 25,589,600 0.57
14. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง 54,000 24,000 78,000 0.00
15. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการ 17,504,866 - 17,504,866 0.39
16. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน - - - -
17. นางสุวดี สิงห์งาม ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสํานักงาน 20,000 48,000 68,000 0.00

หมายเหตุ:

(1) ถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร