หนังสือเชิญประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2564
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2564 ในแบบรูปเล่ม
คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)