รายงานการประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์

Title ดาวน์โหลด PDF Webcast
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ DVD การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุณาแจ้ง ชื่อ และที่อยู่ มายังบริษัททาง

โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1665 หรือ 1678

อีเมล์ : co.secretary@cpn.co.th