การเสนอระเบียบวาระการประชุม

นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์
การเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
แบบการส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด