ข้อมูลการเพิ่มทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

ทุนจดทะเบียน

4,488,000,000 หุ้น

ทุนชำระแล้ว

4,488,000,000 หุ้น

ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

วันที่ เพิ่มทุน (บาท) ทุนจดทะเบียน (หุ้น) ทุนชำระแล้ว (บาท) ราคาพาร์ (บาท/หุ้น) รายละเอียด
19 มิ.ย. 36 - 100,000,000 1,000,000,000 10 ดูรายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
15 พ.ค. 44 122,500 100,012,250 1,000,122,500 10 ดูรายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 12,250 หุ้น ที่ราคาพาร์10 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,500 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,250 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,500 บาท
17 ธ.ค. 45 1,000,122,500 200,024,500 2,000,245,000 10 ดูรายละเอียด
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,122,500 บาท เป็น 2,000,245,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,012,250 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น
2 ม.ค. 46 - 400,049,000 2,000,245,000 5 ดูรายละเอียด
บริษัทแตกพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 5 บาทต่อหุ้น และหุ้นชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก200,024,500 หุ้น เป็น400,049,000 หุ้น
10 พ.ค. 47 - 2,000,245,000 2,000,245,000 1 ดูรายละเอียด
บริษัทแตกพาร์จาก 5 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น และหุ้นชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 400,049,000 หุ้น เป็น 2,000,245,000 หุ้น
4 พ.ค. 48 178,571,000 2,178,816,000 2,178,816,000 1 ดูรายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ 178,571,000 หุ้น ที่ราคาพาร์ 1 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,571,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 178,571,000 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 178,571,000 บาท
7 พ.ค. 56 - 4,357,632,000 2,178,816,000 0.5 ดูรายละเอียด
บริษัทแตกพาร์จาก 1 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และหุ้นชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจาก 2,178,816,000 หุ้น เป็น 4,357,632,000 หุ้น
22 พ.ค. 56 65,184,000 4,488,000,000 2,244,000,000 0.5 ดูรายละเอียด
บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,178,816,000 บาท เป็น 2,244,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 130,368,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.50 บาทต่อหุ้น