Collaboration and Co-Creation

Collaboration and Co-Creation

ข้อมูลทั่วไป
บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจศูนย์การค้า อาทิ 1) การร่วมมือกับ บมจ. ดุสิตธานี เพื่อพัฒนาโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในกรุงเทพฯ 2) การร่วมมือกับ IKEA เปิดตัวอิเกีย บางใหญ่ ในรูปแบบ Flagship แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการเชื่อมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ผสมผสานอย่างไร้รอยต่อ 3) การร่วมทุนกับบริษัท ไรท์แมน จำกัด เปิดตัว “ไตรภูมิมหัศจรรย์สามโลก” World-Class Attractions แห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต 4) การร่วมมือกับ Common Ground Group จากประเทศมาเลเซีย ลงทุนในธุรกิจ Co-working Space ในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจศูนย์การค้าเข้ากับอาคาร สำนักงานในอนาคต 5) การลงทุนในธรุกิจแกร็บ ประเทศไทย (Grab) เพื่อสนับสนุนการเติบโตให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในยุคเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) และ 6) การจับมือกับ Mitsubishi Estate Asia (MEA) เข้าร่วมลงทุนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจ ร้อยละ 30 เพื่อยกระดับคุณภาพโครงการให้เป็นผู้นำเอาท์เล็ตแห่งภูมิภาคอาเซียน