ความยั่งยืน at a Glance

SUSTAINABLE FUTURE

“การเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน”
มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตและชุมชน

เซ็นทรัลพัฒนา ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ และให้ความสําคัญกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผนวกแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลการดำเนินงาน
รายงานด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สมดุลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ช่องทางการร้องเรียน

หากคุณพบเบาะแสการทุจริต การคอร์รัปชัน การเรียกร้องค่าตอบแทน หรือการมีส่วนได้ส่วนเสียในงาน โปรดแจ้งได้ที่นี่