จรรยาบรรณ

ความยั่งยืน

จรรยาบรรณเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคลากรของบริษัททุกคนต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

หลักปฏิบัติ
 • ศึกษา ทบทวน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 • ศึกษา ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติใด ๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ แต่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยเฉพาะ
 • ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทให้เข้าใจในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจหรือคำปรึกษากรณีผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อสงสัย
 • กรณีไม่แน่ใจว่าการกระทำใดจะขัดต่อจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการหรือไม่ ให้ตั้งคำถามกับตนเองดังนี้
  • การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีหรือไม่
  • การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย ค่านิยมองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และระเบียบปฏิบัติใด ๆ ของบริษัทหรือไม่
  • การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่
  • การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่
“หากการกระทำนั้นขัดหรือส่งผลเสียต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นให้ยุติการกระทำ”
กระบวนการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัท

 • กำหนดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

 • สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • กำหนดและทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและเป็นปัจจุบัน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 • กำหนดและทบทวนกระบวนการนำจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดทำและปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบ และกลไกที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารและดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นต้น

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

 • จัดให้พนักงานได้รับจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 • ชี้แจง ให้คำแนะนำ และสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้พนักงานทราบถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • ติดตามและจัดเก็บแบบรับทราบและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่พนักงานลงนามรับทราบแล้ว

ฝ่ายกฎหมาย

 • ตรวจสอบและให้คำปรึกษาในกรณีที่จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำในการจัดทำและปรับปรุงจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วนและเหมาะสม

สำนักตรวจสอบภายใน

 • สอบทานข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่มีหรือเชื่อได้ว่าอาจจะมีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
 • ติดตามและประสานงานให้มีการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยเร็ว และรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

สำนักเลขานุการบริษัท

 • ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนานโยบายและงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
 • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสื่อสารจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูกิจการผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
วินัย

จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยที่บุคลากรของบริษัททุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติตาม หากมีการกระทำผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง และอาจถูกดำเนินการทางกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

การกระทำดังต่อไปนี้เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ:

 • ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • แนะนำหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • เพิกเฉยหรือไม่แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • ไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นด้วยเหตุที่บุคคลนั้นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่บุคลากรของบริษัททุกคนต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 • สนับสนุนและกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน
 • อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ
 • หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
 • รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
 • ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณพนักงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 • แสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
 • ร่วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
 • รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
 • ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ หรือการแสดงความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือความคิดเห็นนั้น ๆ
 • ไม่นำผลงานของผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

จรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้า