ติดต่อเลขานุการบริษัท

ความยั่งยืน

เลขานุการบริษัท
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 31 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์
+66 (0) 2667-5555 ต่อ 1685, 1686 หรือ 1687
โทรสาร
+66 (0) 2264-5593