ผลการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการ

ความยั่งยืน

รางวัลด้านความยั่งยืน

รางวัล “องค์กรต้นแบบ”


บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรต้นแบบ” จากโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะที่ได้นำหลักการของโครงการฯ มาผสานเข้ากับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

องค์กรผู้ประเมิน: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ได้รับเมื่อ: 2563

การรับรองการต่ออายุโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)


บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งจะต้องขอรับรองการต่ออายุทุก 3 ปี โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องค์กรผู้ประเมิน: Action Coalition Against Corruption (CAC)
ได้รับเมื่อ: 31 ธันวาคม 2563

การประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12


บริษัทฯ ได้รับการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

องค์กรผู้ประเมิน: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับเมื่อ: 2552-2563

การประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class


บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019 โดยได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard 97.50 คะแนนขึ้นไป

องค์กรผู้ประเมิน: the ASEAN Corporate Governance Scorecard and classified
Year of receipt: 2563

รางวัล Best Sustainability Award 2019 หรือ รางวัลยอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน


สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

องค์กรผู้ประเมิน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับเมื่อ: 2562

ผ่านการคัดเลือกอยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน (2558-2562)


เป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว

องค์กรผู้ประเมิน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับเมื่อ: 2558-2562

สมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2019 หรือ DJSI ใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในกลุ่ม Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6


บริษัทฯ เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของไทยเพียงรายแรกและรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น สมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ โดยปีนี้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) เป็นปีที่ 2 และกลุ่มตลาดประเทศเปิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดย DJSI เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ด้านความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลก ซึ่งอ้างอิงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมุมมองด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ดัชนีนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices โดยการคัดเลือกบริษัทชั้นนำ ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่มีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่โดดเด่นทั้งในด้านของมูลค่าตลาด ด้านการบริหารจัดการที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี และการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรผู้ประเมิน: RobecoSAM Indices และ S&P Dow Jones Indices
ได้รับเมื่อ: DJSI World (2561-2562) และ Emerging Markets (2557-2562)
รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลประเมิน ASEAN CG Scorecard 2018 สูงสุด 70 อันดับแรกในภูมิภาคอาเซียน


เซ็นทรัลพัฒนาเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลประเมิน ASEAN CG Scorecard ประจําปี 2018 สูงสุด 70 อันดับแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน จากการประเมิน 100 บริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) สูงสุด

องค์กรผู้ประเมิน: เกณฑ์การประเมิน ASEAN CG Scorecard พัฒนามาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) International Corporate Governance Network (ICGN) Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ Code of Corporate Governance ของออสเตรเลียและอังกฤษ โดยผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ประเมินของประเทศไทยคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้รับเมื่อ: 2561

การประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11


จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ตั้งแต่ปี 2552-2562

องค์กรผู้ประเมิน: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ได้รับเมื่อ: 2552-2562

การได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)


บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

องค์กรผู้ประเมิน: โครงการ CAC ดำเนินงานโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
ได้รับเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2561