หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ความยั่งยืน

ข้อ 1.

ชื่อบริษัท “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อ 2.

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 3.

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. ทำการจัดสร้าง ก่อตั้ง ถือกรรมสิทธิ์ ซื้อขาย เช่า ประกอบ ตบแต่ง จัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการสินค้าทุกชนิด หรือรวมทั้งการ จัดสรร จัดหา ยึดถือ ใช้ ขาย มอบหมาย ให้เช่า ให้อนุญาต จำนองหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น แก่ห้างร้านการค้า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นๆ เพื่อประกอบการค้าในลักษณะศูนย์การค้า
 2. ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพักที่พักสิ่งบำรุงความสุขชายหาด สระว่ายน้ำและเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้พัก อย่างอื่นๆ และภัตตาคาร ร้านเครื่องดื่ม โรงมหรสพ และกิจการบันเทิงทุกชนิด การกีฬา
 3. ทำการผลิต ปลูก ผสม ประดิษฐ์ และทำด้วยวิธีการอย่างอื่น เกี่ยวกับอาหาร เครื่องปรุงอาหาร และผลิตผลที่เป็นอาหารทุกชนิด เพื่อทำการผลิต ซื้อ เช่า ขาย และทำการโดยทั่วไปเกี่ยวกับครุภัณฑ์และสัมภาระทุกชนิดของโรงแรม ภัตตาคาร โรงมหรสพ และกิจการบันเทิงทุกชนิด
 4. ทำการจัดหา จัดสรร ลงหุ้น ถือกรรมสิทธิ์ จำนอง จำนำ ขาย โอน รับโอน หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งกิจการค้า หรือทำการใดๆ เกี่ยวกับสินค้า เครื่องภาชนะ และโภคภัณฑ์และทรัพย์สินส่วนบุคคล และเพื่อทำการเป็นตัวแทนสำหรับซื้อและจัดการสั่งซื้อทรัพย์สินทุกชนิด
 5. มีสำนักงานแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง เพื่อปฏิบัติการดำเนินการทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างของบริษัท โดยไม่มีข้อสงวน หรือข้อจำกัดในจำนวนในการซื้อหรือจัดหา โดยวิธีอื่น ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ จำนอง ขาย โอน เช่า ให้เช่า หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น ซึ่งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทุกลักษณะในประเทศและในต่างประเทศ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้นๆ
 6. ฝากเงิน ถอนเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีในธนาคารหนึ่งธนาคารใด ทำหรือออกตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตั๋วเงินอื่นๆ ทุกประเภท สลักหลัง รับรองหรือค้ำประกันตั๋วเงิน ใช้เงินตามตั๋วเงิน และทำกิจการทั้งหลายอื่นใดอันเกี่ยวกับตั๋วเงิน เว้นแต่กิจการซึ่งเป็นปกติวิสัยของธนาคาร
 7. ประกอบกิจการค้าขายเครื่องอุปโภคและบริโภค ไม่จำกัดชนิด หรือประเภททั้งขายส่งและขายปลีก สั่งของจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งของในประเทศออกไปจำหน่าย ณ ต่างประเทศ
 8. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการ และก่อสร้าง ถนนสะพาน และงานโยธาทุกชนิด และทำการลงทุนในกิจการเช่นว่านั้น รวมทั้งการคำนวณ และออกแบบแปลนต่างๆ โดยทั่วๆ ไป
 9. ทำการจำหน่าย เครื่องใช้เครื่องมือ เครื่องวัสดุทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ หิน กรวด ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น สังกะสีทุกชนิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 10. ลงทุนแสวงประโยชน์ โดยถือหุ้น สต๊อก หรือหลักทรัพย์ใดๆ ในบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนอื่น สุดแต่บริษัทจะเห็นเป็นการสมควร
 11. ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าทุกชนิด ทุกประเภท (เว้นกิจการประกันภัยการหาสมาชิกให้สมาคมและการซื้อขายหลักทรัพย์)
 12. ตกลงทำสัญญา และปฏิบัติตามสัญญาชนิดใดๆ กับบุคคล ห้างหุ้นส่วน สมาคม บริษัท เทศบาล จังหวัด องค์การ กรม กระทรวง รัฐ หน่วยการเมือง หรือรัฐบาล หรืออาณานิคม หรือเมืองขึ้นของรัฐบาลใดๆ
 13. ยืมเงินหรือจัดหาเงินเพื่อประโยชน์ใดๆ ของบริษัท และทำการสั่งจ่าย ทำรับรอง สลักหลัง ลงนาม หรือออกเป็นครั้งคราวโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งหนังสือสัญญาใช้เงิน ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน หนังสือรับรองหนี้และหนังสือตราสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินหรือมิใช่ และเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ใดๆ และมีอำนาจรับชำระเงินจากเอกสารใดๆ ดังกล่าวมา ตลอดถึงดอกเบี้ยที่ได้รับเนื่องจากจำนอง จำนำ ส่งมอบหรือโอนเป็นทรัสต์ ซึ่งทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าบริษัทจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นอยู่แล้วในเวลานี้ หรือที่จะได้กรรมสิทธิ์มาในการต่อไป และมีอำนาจขาย จำนำ หรือจำหน่ายซึ่งภาระผูกพันอื่นๆ ดังกล่าวมานั้นของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท
 14. ให้ยืมแก่บุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทใดๆ ซึ่งจำนวนเงินที่เหลือใช้ในกิจการ โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ได้
 15. ดำเนินการตามความจำเป็นทุกประการให้นำบุคคลต่างด้าวผู้มีกิจธุระเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้ เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นานตามความจำเป็น
 16. เพื่อทำการประมูลหรือประกวดราคาซื้อและขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมตลอดถึงงานก่อสร้างและงานโยธาต่างๆ กับเอกชน นิติบุคคล หรือองค์การรัฐบาลทุกแห่ง
 17. เพื่อทำการกู้ยืมเงินจากธนาคาร นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นๆ โดยจะใช้สินค้า และทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนอง หรือขายฝากเพื่อเป็นการประกันหนี้ดังกล่าวก็ได้
 18. เพื่อทำการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกันและให้การค้ำประกันแก่บุคคลใดๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
 19. เพื่อประกอบกิจการรับค้ำประกันคนต่างด้าวหรือคนไทย ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น
 20. เพื่อให้บริการรับจัดงานแสดงสินค้าและงานประเภทต่างๆ
 21. บริษัทมีอำนาจออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทได้
 22. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้
 23. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท ซึ่งหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สำรอง กักเก็บ ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท”
ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,244,000,000 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 4,488,000,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น (สี่พันสี่ร้อยแปดสิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)
ข้อ 5.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร