ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

การพัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life
ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการและพัฒนาร้านค้า
ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ดาวน์โหลด
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ดาวน์โหลด
การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาชุมชน
ดาวน์โหลด
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
การผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบอาคาร
ดาวน์โหลด
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
ดาวน์โหลด