กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน at a Glance

ความยั่งยืน

บริษัทฯ ผนวกกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และแผนดำเนินงานในแผนกลยุทธ์ธุรกิจประจําปี และติดตามดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแล ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

• การกำกับดูแลความยั่งยืน

• ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
การดูแลและสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย

• ร้านค้า

• บุคลากร

• คู่ค้า

• ชุมชน