ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา ดำเนินการดูแลคุณภาพอากาศภายในศูนย์การค้าให้ได้ตามค่ามาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการผ่านมาตรการและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และวัดปริมาณก๊าซพิษแบบมีผลต่อร่างกายชนิดเฉียบพลัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ บริเวณลานจอดรถแบบกึ่งปิด การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่นในระบบเติมอากาศใหม่ (Filter fresh air) และติดตั้งระบบตรวจจับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารตามจุดและโครงการที่เหมาะสมเพื่อเติมอากาศใหม่แบบอัตโนมัติ และปิดระบบหากอากาศภายนอกไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

เป้าหมาย

• มาตรฐานอากาศภายในอาคารต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของทุกโครงการ

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
รายงานด้านความยั่งยืน