การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม at a Glance

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีการประกาศนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดำเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติต่างๆ โดยนำมาตรฐานสากลต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ อาทิ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) มาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก (ISO14064-1) มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) และแนวทางการบริหารจัดการอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานอาคารเขียวในระดับนานาชาติ (LEED: Leadership in Energy & Environmental Design) หลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN Energy Award ของอาเซียน โดยมีเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มการใช้ทรัพยากรทางเลือก เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การนำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียน การลดปริมาณขยะฝังกลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วงการออกแบบ ก่อสร้างโครงการ รับผิดชอบ โดยผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง และ 2) ช่วงเปิดดำเนินการ รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงานสูงสุดด้านพัฒนาระบบโครงการ และศูนย์บริหารและ ควบคุมมาตรฐานศูนย์การค้า ทำหน้าที่นำเสนอกลยุทธ์และผลักดัน ในระดับองค์กร และผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า รับผิดชอบผลักดันในระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนงานและ เป้าหมายที่กำหนด

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแล การดำเนินการในระดับองค์กร และกำหนดคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลในระดับสาขา พร้อมทั้งกำหนดให้ ประเด็นการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทั้งนี้กำหนดให้จัดการประชุม เป็นรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวาระ

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานอาคารด้านความยั่งยืน
นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อม