การพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในช่วงการก่อสร้างโดยการลดผลกระทบอันเกิดจาก ฝุ่น เสียง และขยะ และเมื่อเปิดดำเนินการ โดยการลดมลภาวะทางน้ำและขยะร่วมกับชุมชนที่ใช้แหล่งระบายน้ำสาธารณะและการจัดการขยะร่วมกัน โดยร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ” เพื่อดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลแหล่งน้ำสาธารณะ การลดขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังแนวความคิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการเพาะกล้าปัญญาไทย มุ่งเน้นให้เห็นคุณค่าของการนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว การปลูกผักสวนครัวอินทรีย์ไว้บริโภคในโรงเรียน และติดตั้งถังขยะแบบคัดแยกประเภทเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกปฎิบัติทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้พื้นที่และบทบาทการเป็น “ศูนย์รวมของชุมชน” ในการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
รายงานด้านความยั่งยืน