ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของมนุษย์ พืชและสัตว์ที่อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ จึงกำหนดนโยบายการจัดการระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างชัดเจน ในการไม่พัฒนาโครงการในพื้นที่หวงห้ามหรือเขตอนุรักษ์ใด ๆ และกำหนดข้อปฏิบัติที่ต้องทำการสำรวจและศึกษาระบบนิเวศวิทยาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และดำเนินการดูแลและอนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โดยรอบของการก่อสร้างในทุกโครงการใหม่และโครงการปรับปรุง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยนำธรรมชาติเข้ามามีบทบาทใกล้ชิดกับคนในสังคมให้มากขึ้น สร้างความตระหนักในคุณค่าของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนสังคม โดยการออกแบบให้ภูมิสถาปัตย์กลมกลืนกับตัวเมืองและระบบนิเวศเดิมให้มากที่สุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้จริงทั้งภายในและภายนอกโครงการ หากจำเป็นต้องรื้อถอนต้นไม้จะทำการล้อมหรือย้ายต้นไม้ไปไว้ในโครงการอื่นที่ใกล้เคียงแทน และนำพันธุ์ไม้พื้นเมืองมาปลูกรอบโครงการเพื่อสร้างความกลมกลืนอีกด้วย

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
นโยบายการจัดการระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
รายงานด้านความยั่งยืน