ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กำหนดแผนในการบริหารจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 14001 และนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ทั้งการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการคัดแยกจนถึงวิธีการกำจัด

เป้าหมาย

• ลดปริมาณขยะฝังกลบลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
สรุปผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน