อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา นำแนวทางการพัฒนาอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Building มาประยุกต์ใช้ออกแบบและพัฒนาศูนย์การค้า โดยนำหลักเกณฑ์การประเมิน Thailand Energy Award ของกระทรวงพลังงานและ ASEAN Energy Award ของอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยมุมมองการบริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ นวัตกรรมอาคารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นพิษ หมุนเวียนและยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานอาคารด้านความยั่งยืน
รายงานด้านความยั่งยืน
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กับการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน