ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา ให้ความสำคัญกับการดูแลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ และภาวะอุทกภัยต่างๆ จึงกำหนดมาตรการดูแลและเตรียมพร้อมโดยยึดหลัก 3R คือ ลดการใช้น้ำ (Reduce) ใช้น้ำซ้ำ (Reuse) และนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพและนำกลับไปใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle)

เป้าหมาย

• นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในส่วนกิจกรรมที่สามารถใช้ได้ให้ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2568

ผลการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
รายงานด้านความยั่งยืน