ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ความยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ความท้าทาย โอกาสที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ ได้นำผลที่ได้จากกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาร่วมพัฒนาแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2564-2568 และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โดยให้สอดคล้องตามเป้าหมาย UN SDGs กำหนดตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรในแต่ละปี ถ่ายทอดและกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับฝ่ายและแผนก ติดตามผลการดำเนินงานผ่านกระบวนการติดตามผลกลยุทธ์องค์กรและการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้มีการศึกษาการประเมินมูลค่าที่แท้จริงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Impact Valuation) เพิ่มเติม

แนวโน้มที่สำคัญ

• นวัตกรรมทางเทคโนโลยี

• พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

• การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์ และการเพิ่มขึ้นของผู้สูงวัยที่ยังแข็งแรง

• โลกาภิวัตน์และนคราภิวัฒน์

• เศรษฐกิจชะงักงัน

• การแข่งขันที่รุนแรง

แนวโน้มที่เร่งให้เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19

• การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล

• การใช้ชีวิตวิถีใหม่ลักษณะชอบอยู่กับบ้านมีความต้องการแบบทันทีทันใดต้องการความสะดวกแบบพิเศษที่สุด

• ใช้จ่ายอย่างมีสติ และคำนึงถึงสุขอนามัย

• ความภักดีต่อแบรนด์ที่มีเป้าหมายเพื่อสังคมและความยั่งยืน

• ความยืดหยุ่นขององค์กรในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ

• การปฏิรูปรูปแบบทางธุรกิจ

ความท้าทาย/โอกาส

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

เป็นแบบ Hyper Connected Customer คือ ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ความสะดวกสบายที่มากขึ้น แต่มีความอดทนน้อยลง มองหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้สัมผัสและประสบการณ์ด้วยตนเอง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ดี ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งต้องการความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Personal Data Protection Act: PDPA) และการให้บริการที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ บุคคล/หน่วยงานที่ตนเชื่อถือ

ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ความเสี่ยงเกิดใหม่)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในทุกภาวะการณ์ ทั้งการป้องกัน เตรียมพร้อม ปรับแผนงาน ไปจนถึงการตัดสินใจปิดทำการในบางกรณี ซึ่งความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ การปรับโครงสร้างทีมงานและการจัดการ ความสามารถบริหารกำลังคน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจไม่หยุดชะงักและยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน

ความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

ปัจจัยภายนอกจากภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งการขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม การเกิดพายุ/ฝุ่น/ควัน/ฝุ่น PM 2.5 การเคลื่อนไหวของภาคสังคมที่มีมากขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความไม่แน่นอน ล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และภาคธุรกิจ

การกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืน

SDGS เป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
ปี 2564-2568
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 8.3.1
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพสร้างงานและนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง

  • คงการเติบโตของรายได้ในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
  • จัดสรรพื้นที่เพื่อชุมชนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
  • สัดส่วนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 10 ของคู่ค้าทั้งหมด
  • คะแนนความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ร้อยละ 80

เป้าประสงค์ที่ 10.1.1
ส่งเสริม และสนับสนุนการเติบโตของการใช้จ่ายในครัวเรือนในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุดในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 11.7.1
จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ปลอดภัย

ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ 6.a.1
การสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงการเก็บน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเสีย และเทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำ

  • ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 (เทียบกับปี 2558)
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2 ลงร้อยละ 20 (เทียบกับปี 2558)
  • เพิ่มปริมาณน้ำรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้น้ำภายในศูนย์การค้า
  • ลดปริมาณขยะฝังกลบให้ได้ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะทั้งหมด

เป้าประสงค์ที่ 7.2.1 และ 7.3.1
เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทน และเพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 12.3.1 และ 12.5.1
ลดขยะเศษอาหารของผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่ง และลดการผลิตของเสียโดยการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

เป้าประสงค์ที่ 13.2.2
บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในนโยบาย และการวางแผนระดับองค์กร