ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ

ความยั่งยืน

ประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญ ความท้าทาย โอกาสที่เผชิญอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

• พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามไลฟ์สไตล์และบทบาทของแต่ละบุคคล มากกว่าความแตกต่างทางอายุ เพศสภาพ หรือการแบ่งตามประชากรศาสคร์แบบดั้งเดิม

• ความคาดหวังของผู้บริโภคในปัจจุบันเป็นแบบ Hyper Connected Customer คือ ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด สะดวกสบายมากขึ้น แต่มีความอดทนน้อยลง รวมไปถึงความต้องการที่จะได้รับบริการที่เป็นมาตรฐาน ปลอดภัย และเหนือความคาดหมาย อีกทั้งต้องการ การันตีจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคล/หน่วยงานที่ตนเชื่อถือ

การแข่งขันที่รุนแรง

• การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งทางการค้าทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่จากนอกอุตสาหกรรมหรือรูปแบบทางธุรกิจที่ต่างออกไป และความสะดวกรวดเร็วของการทำธุรกิจจากกลุ่มทุนใหม่ ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจหลัก

ความเสี่ยงเกิดใหม่ในการปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คือ แนวโน้มการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่างๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ประเทศไทยจึงได้ประกาศ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 โดยกำหนดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล และไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่างๆ

ผลกระทบจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

• ลูกค้าสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

• การทำการตลาด การซื้อขาย และการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกช่วงอายุมากขึ้น

• ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงข้อมูลบิ๊กดาต้ามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในตลาดค้าปลีกและในกระบวนการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

การคำนึงถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจในมุมองด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การแสดงความรับผิดชอบเมื่อองค์กรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะตลาดหรือผู้บริโภคยุคใหม่มีความอ่อนไหวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและยินดีที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแม้จะจ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม

• ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น อาทิ ผู้ร่วมลงทุน ลูกจ้าง ชุมชน และกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ต่างให้ความสำคัญกับประเด็นด้านผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ยอมรับ รวมทั้งมอบความเชื่อมั่นให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจ โปร่งใส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

• องค์กรชั้นนำเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์เชิงรุกด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Stewardship) โดยมุ่งเน้นการดูแล รับผิดชอบ ลดการสร้างผลกระทบ เพิ่มการปกป้อง และสร้างข้อได้เปรียบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย