การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ความยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

1. การจำแนกและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญและกลุ่มรองเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม และช่องทางในการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการกำหนดประเด็นความยั่งยืนร่วมกัน

2. การรับฟังและการมีส่วนร่วม

จัดช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์รวมทั้งการพบปะแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงช่องทางรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนการสำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และความผูกพัน การทำสนทนากลุ่ม การประชุม และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ตามกระบวนการและกิจกรรมที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

3. การตอบสนอง

กำหนดกระบวนการตอบสนองต่อความต้องการและข้อร้องเรียนในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และรัดกุม มีการสื่อสาร หรือเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันท่วงที อีกทั้งมีการกำหนดกระบวนการรองรับและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการภายในต่อไป

บริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่มใหญ่ และกําหนดหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างการมีส่วนร่วม การสื่อสาร การรับฟัง การดูแล และการตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ครบถ้วน และทันท่วงที โดยมีการนําข้อคิดเห็นที่ได้รับมาปรับเข้ากับการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วม ความสนใจและความคาดหวัง
ลูกค้า
 • การสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านระบบออนไลน์และการสัมภาษณ์
 • การสื่อสารผ่าน Facebook, Instagram, YouTube และ Line Official Account (@Central life)
 • คุณภาพการให้บริการ
 • ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ
 • เหตุผลที่เลือกใช้บริการในศูนย์การค้า
 • ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลและข่าวสาร
ร้านค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจของร้านค้าประจำปี ผ่านระบบออนไลน์ ทุกไตรมาส
 • การประชุมร้านค้า
 • การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ
 • การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพบปะร้านค้า
 • สื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน CPN Serve
 • คุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์การค้า
 • การสร้างคุ้มค่าเพิ่มให้กับธุรกิจร้านค้าและผู้ประกอบการ
 • ความสะดวก และปลอดภัยในการให้บริการร้านค้า
 • ช่องทางการทำธุรกรรมการเงิน การแจ้งซ่อม การติดต่อระหว่างกันที่สะดวกและรวดเร็ว
พนักงาน
 • การทำแบบประเมินด้านความยั่งยืนในระดับผู้บริหาร
 • การทำแบบประเมินด้านบรรษัทภิบาล สำหรับพนักงานทั่วไป และผู้บริหาร
 • การประเมินผู้บังคับบัญชาทั่วทั้งองค์กรแบบ 360 องศา
 • การประเมินความผูกพันองค์กร CG Voice
 • การอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และภาวะผู้นำ
 • กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และสร้างความผูกพันองค์กร
 • กิจกรรมสร้างความผูกพันองค์กรผ่าน CPN GEN WE แอปพลิเคชัน
 • การมีส่วนร่วมตามกลุ่มพนักงานผ่านช่องทางที่เหมาะสมภายใต้ HC We Care
 • การประเมินความผูกพันองค์กรแบบ Pulse Survey
 • การประชุม Town Hall Day
 • การประชุมออนไลน์ และการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล
 • การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Workplace และ Workchat
 • ศักยภาพของพนักงานที่เก่งและเป็นคนดี จิตสาธารณะ ตามค่านิยม i-CARE และหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
 • สุขภาวะที่ดีของพนักงาน
 • ประสบการณ์นอกเหนือจากการทำงานที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
 • ความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
คู่ค้า
 • การประชุมกับพันธมิตรทางการค้าด้วยช่องทางที่เหมาะสม
 • การประชุมหารือเพื่อสร้างรูปแบบทางธุรกิจใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพนัดหมายระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า
 • การประชุมคู่ค้า
 • การประเมินตนเองของคู่ค้า
 • การประชุมผู้บริหาร และกิจการร่วมค้าตามวาระ
 • การสำรวจความคิดเห็นและการประเมินการจัดงานประชุมคู่ค้า
 • แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
 • ข้อเสนอแนะเชิงลึกเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการทำธุรกิจร่วมกัน
 • ความคืบหน้าการดำเนินงานระหว่างกัน
ชุมชน
 • เข้าร่วมดูงาน และหารือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ในบริษัทในกลุ่มธุรกิจโครงการเซ็นทรัล เลิฟ ดิ เอิร์ธ
 • เข้าร่วมพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาชุมชนในโครงการเซ็นทรัลทำ
 • ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ด้านความปลอดภัย และวิธีการดับเพลิง
 • การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศชาติ และกิจกรรมอาสาทำดีด้วยหัวใจ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่จังหวัดกำหนด
 • การศึกษาดูงาน และการขอความร่วมมือ จากผู้แทนชุมชน และปราชญ์ชุมชน
 • การพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน
ภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคม
 • ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ
 • รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจาก SET Sustainability Excellence Awards
 • ขอคำแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารองค์กรอิสระ
 • ประชุมหารือในเรื่องการจัดการขยะ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเครือข่ายทางธุรกิจและทางสังคม
 • เปิดพื้นที่ให้ดูงานและแบ่งปันความรู้ให้กับหน่วยงานภาคการศึกษา
 • การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ และการลงนาม ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคการศึกษา และองค์กรอิสระ
 • ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันเยียวยา และฟื้นฟูจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19
 • ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 • ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
 • การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
ผู้ถือหุ้น
 • การสำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญในมุมมองของผู้ถือหุ้น
 • การตอบแบบประเมิน
 • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส (Opportunity Day)
 • การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th
 • รายงานประจำปี
 • การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
 • ความคาดหวังให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
คู่แข่งทางการค้า
 • การประชุมหารือเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินงานต่อนโยบาย และกฎหมายจากภาครัฐ
 • การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE
 • ความคาดหวังในการดำเนินธุรกิจให้แข่งขันกันอย่างเสรี และเท่าเทียม
 • ความรวดเร็วในการกระจายข่าวเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย และ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
เจ้าหนี้
 • กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนรายไตรมาส (Opportunity Day)
 • การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.centralpattana.co.th
 • รายงานประจำปี
 • การติดต่อกับหน่วยงานบริหารการเงิน
 • จัดประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล
 • วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
 • ผลประกอบการ และโครงการในอนาคต
 • ศักยภาพในการชำระหนี้