ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เซ็นทรัลพัฒนา ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนา บริหารและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวเนื่องในรูปแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหาร ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 34 แห่ง อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง ในต่างจังหวัด 18 แห่ง และในประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่งในกรุงเทพฯ โรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี และโรงแรมฮิลตัน พัทยา โครงการที่พักอาศัยเพื่อเช่า 1 แห่ง และโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายที่สร้างเสร็จและพร้อมโอน 8 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการลงทุน และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใน CPNREIT และ CPNCG

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้ออกเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

34
ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้กว่าร้อยละ 80 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก รายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย รายได้จากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนย์การค้า รายได้ค่าเช่าและการให้บริการพื้นที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ รายได้จากการให้บริการสื่อโฆษณา รายได้จากการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลาง และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนศูนย์การค้า จากการบริหารศูนย์การค้า 34 โครงการ แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ในต่างจังหวัด 18 โครงการ และในประเทศมาเลเซีย 1 โครงการ ในจำนวนนี้มีโครงการที่บริษัทฯ ให้เช่าช่วงแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เซ็นทรัลพัฒนา รีเทล โกรท (CPNREIT) จำนวน 5 โครงการ โดยบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNREIT

10
อาคารสำนักงาน
เซ็นทรัลเวิลด์

อาคารสำนักงาน ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอาคารสำนักงาน เกรด A ตั้งอยู่ในแหล่งธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ นั้น มีผู้เช่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ธุรกิจอาคารสำนักงานเป็นการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าในบริเวณโครงการศูนย์การค้า เนื่องจากมีอุปสงค์ที่ส่งเสริมกันกับธุรกิจศูนย์การค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินผืนเดียวกันได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และบริหารที่จอดรถ

2
โรงแรม
โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องสัมมนา และศูนย์ประชุม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and Exhibition (การจัดการประชุมเชิงธุรกิจ การค้าและจัดแสดงสินค้านานาชาติ) ซึ่งรายได้จากธุรกิจโรงแรม ประกอบด้วย รายได้จากค่าห้องพัก รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายได้จากค่าเช่าห้องในอาคารและค่าบริการ เป็นต้น

บริษัทฯ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม 2 แห่ง คือ

  1. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ซึ่งมีห้องพักจำนวน 259 ห้อง
  2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีห้องพักจำนวน 302 ห้อง
18
อาคารที่พักอาศัย
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทตลอดจนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างคอนโดมิเนียมใน 3 โครงการดังกล่าวช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2559 โดยใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 2 ปี

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมเพื่อขายจำนวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการเอสเซ็นท์ ระยอง โครงการเอสเซ็นท์ เชียงใหม่ โครงการเอสเซ็นท์ ขอนแก่น โครงการเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ โครงการเอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย โครงการเอสเซ็นท์ นครราชสีมา โครงการเอสเซ็นท์ อุบลราชธานี โครงการเอสเซ็นท์ พาร์ควิลล์ เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่นอกศูนย์การค้าจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ ฟีล พหล 34 โครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบแนวราบ จำ นวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ บ้านเดี่ยวนิยาม บรมราชชนนี และบริษัทฯ ยังมีที่พักอาศัยประเภทห้องชุดให้เช่าจำนวน 11 ยูนิต ภายใต้ โครงการเซ็นทรัล ซิตี้เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ เดียวกับเซ็นทรัล บางนา

30
ศูนย์อาหาร
เรดสกาย เซ็นทาร่าแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายใต้แนวคิด Food Destination ซึ่งรวมถึงร้านอาหารหลากหลายประเภทเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ

เรดสกาย เซ็นทาร่าแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ธุรกิจศูนย์อาหารภายในศูนย์การค้าจำนวน 30 แห่ง วัตถุประสงค์หลักของธุรกิจนี้ คือ เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าได้รับความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายในราคาประหยัด สะดวก และรวดเร็ว โดยบริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่จากร้านค้าที่เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณศูนย์อาหาร

2
การลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์
เรดสกาย เซ็นทาร่าแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

เซ็นทรัลพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงศูนย์อาหารภายใต้แนวคิด Food Destination ซึ่งรวมถึงร้านอาหารหลากหลายประเภทเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ต่างๆ

เรดสกาย เซ็นทาร่าแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัทฯ เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ใน CPNREIT และ CPNCG ในสัดส่วนร้อยละ 26.69 และร้อยละ 25.00 ตามลำดับ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ทำขึ้นและได้รับส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการลงทุน

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563