การเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย แทนร้านค้า

การเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย แทนร้านค้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ลดกระบวนการเรื่องการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เพียงแต่งตั้งให้ Central Pattana เป็นตัวแทนหัก และนำส่งภาษี ณ ที่จ่ายแทน

  • ลดเวลาจัดทำเอกสาร และลดกระบวนการทำงาน
  • สะดวกในการยื่นภาษี
  • รวดเร็วในการชำระค่าบริการ
  • รองรับทุกช่องทางการชำระเงิน

วิธีการสมัครบริการ

1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หนังสือแต่งตั้ง CENTRAL PATTANA เป็นตัวแทนหักภาษี ณ ที่จ่าย
2
กรอกข้อมูลของบริษัท และ ลงนามโดยกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3
สแกนแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งฯ ที่ลงนามแล้ว และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ส่งอีเมลมาที่ cpn.e-tax@centralpattana.co.th
4
ระยะเวลาดำเนินการหลังจากท่านนำส่งเอกสาร นำส่งไม่เกินวันที่ 10 มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป
5
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ ตัวจริงเก็บไว้กับลูกค้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. ส่งเอกสารลงนามยินยอมให้ Central Pattana ทาง
    cpn.e-tax@centralpattana.co.th
  2. Central Pattana แจ้งยืนยันวันที่มีผลการเป็นตัวแทน ทาง e-mail
  3. ลูกค้าชำระเงิน โดยไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย (เต็มจำนวน)
  4. Central Pattana นำส่งภาษี ณ ที่จ่ายให้สรรพากรแทน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณเลปวรรณ โทร: 02-8775111 ต่อ 2810 , มือถือ 084-6796545 , อีเมล polepawan@centralpattana.co.th
คุณอัจฉลา โทร: 02-8775111 ต่อ 2860 มือถือ 089-1463466 , อีเมล loaudchara@centralpattana.co.th