วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแห่งภูมิภาคด้วยเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดี และยั่งยืนกว่าสำหรับทุกคน

พันธกิจ

เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ บริษัทฯ มีกลยุทธ์สำคัญ ที่มุ่งมั่นดำเนินการใน 5 ประการ
01

เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน

"ภารกิจของเราคือการสร้างสรรค์พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น"

02

เติบโตในระดับภูมิภาค

"เรามุ่งปลูกฝังจิตวิญญาณในความเป็นนักบุกเบิก ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่อยู่ในดีเอ็นเอของพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะนำสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการนำสิ่งที่ดีที่สุดในโลกมาสู่ประเทศไทยเช่นกัน"

03

การร่วมคิดร่วมสร้าง

"เราส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ ด้วยการจับมือร่วมกัน คิดและสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ กับร้านค้า ผู้เช่า และพันธมิตรทางธุรกิจ ทุกด้านของเรา"

04

ความยั่งยืน

"เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเชื่อมั่นว่าการทำในสิ่งที่ดี ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้คนตลอดจนชุมชนในวงกว้าง และความสำเร็จในธุรกิจ คือหัวใจสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืน"

05

เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

"บุคลากรของเราคือกำลังที่สำคัญที่สุด และเราเชื่อมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กร ด้วยการเปิดโอกาสและส่งเสริม ให้ทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุด"