คณะผู้บริหาร

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 60 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มกราคม 2565
การถือหุ้นในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64)
 • ของตนเอง 17,708,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3946)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2561 - 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2541 - 2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 45 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
อายุ
 • 48 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 93,596 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0021)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 34,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0008)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2558 : เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 14 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019
 • ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563
 • หลักสูตร คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี, บันทึกการเข้าร่วมประชุม IFAC Ordinary Council Meeting – นักบัญชีภาษีอากรกับความต่างของมาตรฐานบัญชีและภาษี, Special Interview AccEC 2020 กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาบัญชีของไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • TFRS 16 สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ, การปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • วิศวกรบัญชี (Accounting Engineering), CPA 4.0, การประเมินผลการดำเนินธุรกิจให้กับนักบัญชี, บทบาทของนักบัญชีภาษีอากรต่อกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ทำไม Google จึงเห็นความสำคัญของการเจริญสติ (Mindfulness) จนถึงขนาดบรรจุไว้ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร, ผลกระทบด้านภาษีของ TFRS 15, COVID-19 ชีวิตคนมาก่อน, ผลกระทบต่อขนาดตัวอย่างจากการทบทวนระดับความมีสาระสำคัญในการปฏิบัติงาน (Performance Materiality) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ถึงเวลาที่เราจะนำ Remoting Audit มาใช้กันหรือยัง?, WORK FROM HOME อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?, การบัญชีภาษีอากรใช่คือ..หรือแค่..(เพียง)ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากร, COVID-19 ข้อพิจารณาในการรายงานของผู้สอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • WFH ให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย Dropbox กล่องเก็บแฟ้มเอกสารออนไลน์, นักบัญชีภาษีกับกิจการ SME ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI), New Normal กับนักบัญชี, ยกระดับการตรวจสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมการตรวจสอบ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ, ภาษีกองทุนรวม, เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, Update ระบบงานทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ, How to การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, Q&A การจัดทำงบการเงินระหว่างกาลในงวดไตรมาสที่ 2 และงวดบัญชีถัดไป, วันเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • สัมมนาโครงการ Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 14 ชั่วโมง
 • แนวทางปรับปรุง NPAE “การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณชน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องทราบ (ตอนที่ 1) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การตรวจสอบงบการเงินของ NPAEs โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษา” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องทราบ (ตอนที่ 2) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาประเด็นทางการบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • โครงการสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อ “การรับรู้รายได้ TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักบัญชีบริหารในยุคหลัง COVID-19 และ Technology Disruption” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่อต้องเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกิจการ NPAEs” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 1” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดของนักบัญชีและผู้ตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “TFRS 9 การตั้งสำรองหนี้สูญแบบ Simplified Approach” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิด ด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 2” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
อายุ
 • 48 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 17,574,866 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3916)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน/ Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ปี 2560 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
 • Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์
นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
อายุ
 • 48 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2548 - 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย Land Acquisition บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2538 - 2548 : ผู้อำนวยการ ฝ่าย Property Acquisition บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Executive Development Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Leadership Communication Certificate Program, Berkeley Executive Coaching Institute
 • หลักสูตร Executive Leadership Program - Wharton, NIDA
 • หลักสูตร Shopping Center Management, International Council of Shopping Centers
 • หลักสูตร Professional Development, Design & Construction, International Council of Shopping Centers