ตำแหน่งสำคัญอื่นๆ

นางสุวดี สิงห์งาม
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน
นางสุวดี สิงห์งาม
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน
อายุ : 55 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 28,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0006)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 48,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและบริหารสำนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีอากรภาคปฏิบัติ โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย
 • หลักสูตร Executive Financial Management โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Employee's Choice Ambassadors โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2561
 • หลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรใหม่ ปี 2562 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 7 ชั่วโมง
 • หลักสูตร Using Excel for Financial Modeling รุ่นที่ 2 โดยบริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 14 ชั่วโมง
นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม
ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษัท
อายุ : 42 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท
 • 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 4,556 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2559 : ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - Company Secretary Forum 1/2019 : "Role of the Company Secretary in Board Engagement" รุ่นที่ 1/2019
 • ปี 2560 - Open House for Company Secretary: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOH) รุ่นที่ 1/2017
 • ปี 2560 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 38/2017
 • ปี 2560 - CGR Workshop 2017: Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (R-CGW) รุ่นที่ 2/2017
 • ปี 2560 - Director Briefing 4/2017: The Sleeping Giants of Succession (M-DBT) รุ่นที่ 4/2017
 • ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 5/2013
 • ปี 2553 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010
 • ปี 2550 - หลักสูตร Board Performance Evaluation (CG Workshop) รุ่นที่ 2/2007
 • ปี 2549 - หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy (CG Workshop) รุ่นที่ 1/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (FPCS) รุ่นที่ 21 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 9 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ด้านเลขานุการบริษัท
 • การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่งยืน ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UNGPs) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวงศ์พนาเวศ
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
อายุ : 45 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 2,650 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : หัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2562 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - 2558 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2554 : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • - ไม่มี -
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Analytical Thinking for Professional Internal Auditors โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption Synergy to Success โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : บนความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร IA Core Competencies โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Fraud Examination โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตร Skills for New Auditor-In-Charge โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Endorsed Internal Auditing Program โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Standards and Techniques of Auditing โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Accountants with the Operating Internal Audit โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Risk Management Updates for Board and Senior Management โดย PricewaterhouseCoopers
 • หลักสูตร CAE Forum - Digitization: Empower IA New GEN โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการตรวจสอบภายใน ในปี 2562
 • หลักสูตร Crafting the Cybersecurity Excellences โดย ISACA
 • หลักสูตร IT Future for Capital Market โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย