โครงการอาคารสำนักงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารสำนักงาน เริ่มดำเนินการ รูปแบบการพัฒนา4 สิทธิในที่ดิน5
(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) จำนวนร้านค้า
1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 16,171 91 71
2. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ1 มีนาคม 2538 G L (2570) 22,762 83 52
3. บางนา ธันวาคม 25443 A F 10,007 91 26
4. เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส2 พฤศจิกายน 25473 A L (2583) 84,356 75 69
5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี1 มีนาคม 2549 G L (2570) 11,627 95 53
6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 G F 19,942 92 36
7. พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 7,378 93 31
8. เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 96 กันยายน 25613 A F 64,862 77 73
9. ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 96 กันยายน 25613 A F 21,922 93 1
10. จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 กันยายน 25613 A L (2593) 73,554 98 31
รวม 332,581 90 443
หมายเหตุ:
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เต็มพื้นที่ และสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
2 ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่2)
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
4 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
5 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)
6 GLANDRT โอนทรัพย์สินให้ CPNREIT และ GLANRT ได้เลิกประกอบกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ร้อยละ 87 ของพื้นที่ของเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2590
  • ร้อยละ 85 ของพื้นที่ของยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2577