โครงการอาคารสำนักงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคารสำนักงาน เริ่มดำเนินการ สิทธิในที่ดิน4
(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
1. ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 L (2571) 16,097
2. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ1 มีนาคม 2538 L (2570) 22,762
3. บางนา ธันวาคม 25443 F 11,334
4. เซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส2 พฤศจิกายน 25473 L (2583) 81,886
5. ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี1 มีนาคม 2549 L (2570) 11,334
6. แจ้งวัฒนะ มีนาคม 2552 F 19,942
7. พระราม 9 ธันวาคม 2554 L (2583) 7,378
8. เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 91 กันยายน 25613 F 62,234
9. ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 91 กันยายน 25613 F 18,527
10. จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 กันยายน 25613 L (2593) 67,604
รวม 319,098
หมายเหตุ:
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน
- ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ เอ และ บี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนเมษายน 2590
- ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ แกรนด์ พระราม 9 สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2577
2 ร้อยละ 97 ของพื้นที่อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส ให้เช่าช่วงแก่ CPNCG ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2575 (ส่วนที่ 1) และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2575 (ส่วนที่ 2)
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
4 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่า)