นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 70 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 5,968 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2555 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์   เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • ปี 2534 - 2548 : ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
 • ปี 2534 - 2546 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2541 - 2543 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ปี 2540 - 2543 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • ปี 2518 - 2543 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายการุณ กิตติสถาพร
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 73 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 6,168 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
 • ปี 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2562 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
 • ปี 2556 - 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2560 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2560 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2560 : ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - 2557 : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2552 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2551 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ปี 2544 - 2550 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2543 : อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
 • ปี 2539 : อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
 • ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
 • ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
 • ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
 • ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 • ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
 • ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางโชติกา สวนานนท์
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 11,353 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ปี 2557 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 • ปี 2557 - 2558 : กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 • ปี 2539 - 2552 : ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
 • ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
 • ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานทางการเงิน

 1. สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี
 2. สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการ เปิดเผยข้อมูล

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

การควบคุมภายใน

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อรายงานทางการเงิน
 2. พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

การตรวจสอบภายใน

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับงานตรวจสอบภายใน
 2. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานักตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
 3. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดี ความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกําหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
 4. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากําลังของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
 5. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของสํานักตรวจสอบภายใน
 6. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
 7. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันไม่ซํ้าซ้อน
 8. สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
 9. พิจารณาการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขาดทักษะบางอย่างที่จําเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 10. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจําทุกปีรวมทั้งการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

การสอบบัญชี

 1. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีเพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
 2. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
 3. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. สอบทานรายงานที่จัดทําโดยผู้สอบบัญชีเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
 5. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 6. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบและดําเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 2. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการและติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม
 3. สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
 4. สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม
 5. รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

 1. รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 2. สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทําโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ
 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควรรายการหรือการกระทําดังกล่าว ได้แก่
  • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
  • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทําที่เข้าลักษณะ ตามข้อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามที่กล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จําเป็นเพื่อการพัฒนา
 2. ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กําหนดเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 3. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 4. ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 5. ส่งเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
 6. พิจารณาหรือมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติ
 7. ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 2. หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้านรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 3. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ

 1. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 2. สอบทานกฎบัตรเป็นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจําเป็น
 3. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
 4. กํากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย การกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
 5. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น
 6. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายการุณ กิตติสถาพร
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 73 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 6,168 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
 • ปี 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2562 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
 • ปี 2556 - 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2560 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2560 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2560 : ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - 2557 : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2552 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2551 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ปี 2544 - 2550 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2543 : อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
 • ปี 2539 : อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
 • ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
 • ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
 • ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
 • ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 • ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
 • ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางโชติกา สวนานนท์
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 60 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 11,353 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 • ปี 2557 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 • ปี 2557 - 2558 : กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
 • ปี 2539 - 2552 : ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด 
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
 • ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
 • ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 27,350,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6094)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0027)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2559 : กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 75 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 28,366,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6320)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2562 - 2563 : กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - 2561 : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 29 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,366,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9440)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2547 - 2555 : ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 129 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

 1. พิจารณาโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 2. ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์โดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติศาสนา อายุทักษะ ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ โดยพิจารณาให้มีจํานวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
 3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
 5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. จัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
 7. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์ และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การกําหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน

ความรับผิดชอบอื่น ๆ

 1. สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจํา และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษา เฉพาะโครงการเพื่อให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจําเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจําเป็นและสมควร
 2. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 70 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 5,968 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2555 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์   เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • ปี 2534 - 2548 : ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
 • ปี 2534 - 2546 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2541 - 2543 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ปี 2540 - 2543 : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • ปี 2518 - 2543 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 60 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 21 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2559 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2559 : กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2559 : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2556 : กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 – 2553 : กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2551 - 2552 : คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
 • ปี 2546 - 2552 : คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Take Over Panel) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2545 - 2546 : กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2541 - 2545 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2538 - 2541 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2537 - 2538 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 2 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 27,350,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6094)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0027)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2559 : กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,366,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9440)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2547 - 2555 : ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 129 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22
นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปรีชา เอกคุณากูล
นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 62 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 เมษายน 2557
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 43,388 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0010)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2557 : กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2556 : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2543 - 2546 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด
 • ปี 2543 - 2546 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด
 • ปี 2538 - 2543 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 36 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
 • ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

 1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภท และทุกระดับขององค์กร
 2. ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นในองค์กร
 3. พิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคํานึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 5. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สําคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
 6. มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจําปีขององค์กร
 7. ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 8. กํากับดูแลการกําหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
 9. รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและทําให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
 10. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานหลักทําหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงควบคุมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละ หน่วยธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดไว้ และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทานการวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สื่อสารและจัดการในเรื่องการจัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 58 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,366,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9440)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2547 - 2555 : ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI)
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 129 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ : 65 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 12,746,182 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.2840)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นพี่ของนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Notre Dame College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Menlo College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - 2562 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2539 - 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินค้า บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2535 - 2539 : รองประธานบริหารอาวุโส บริหารสินค้า บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2525 - 2535 : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - None -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2563 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2020
หลักสูตรอบรมอื่น
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
 • 59 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 25,589,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5702)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Mini MBA สาขาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2544 - 2545 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2543 - 2544 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 24 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2554 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2011
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.19) โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพาณิชย์ รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 3 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ
 • 59 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 17,668,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3937)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2554 - 2561 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2548 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2541 - 2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 40 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 251/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 2 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 25
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง
อายุ
 • 48 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 93,596 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0021)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 34,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0008)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2558 : เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 14 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 276/2019
 • ปี 2545 - หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 2/2002
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตร Finance for Executives Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26
หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีในปี 2563
 • หลักสูตร คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • การเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพเป็นมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชี, บันทึกการเข้าร่วมประชุม IFAC Ordinary Council Meeting – นักบัญชีภาษีอากรกับความต่างของมาตรฐานบัญชีและภาษี, Special Interview AccEC 2020 กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาบัญชีของไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • TFRS 16 สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่ำ, การปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประมาณการทางบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • วิศวกรบัญชี (Accounting Engineering), CPA 4.0, การประเมินผลการดำเนินธุรกิจให้กับนักบัญชี, บทบาทของนักบัญชีภาษีอากรต่อกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ทำไม Google จึงเห็นความสำคัญของการเจริญสติ (Mindfulness) จนถึงขนาดบรรจุไว้ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร, ผลกระทบด้านภาษีของ TFRS 15, COVID-19 ชีวิตคนมาก่อน, ผลกระทบต่อขนาดตัวอย่างจากการทบทวนระดับความมีสาระสำคัญในการปฏิบัติงาน (Performance Materiality) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • ถึงเวลาที่เราจะนำ Remoting Audit มาใช้กันหรือยัง?, WORK FROM HOME อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ?, การบัญชีภาษีอากรใช่คือ..หรือแค่..(เพียง)ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากร, COVID-19 ข้อพิจารณาในการรายงานของผู้สอบบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • WFH ให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย Dropbox กล่องเก็บแฟ้มเอกสารออนไลน์, นักบัญชีภาษีกับกิจการ SME ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI), New Normal กับนักบัญชี, ยกระดับการตรวจสอบบัญชีด้วยนวัตกรรมการตรวจสอบ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • สถานการณ์ COVID-19 และการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ, ภาษีกองทุนรวม, เส้นทางสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, Update ระบบงานทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • e-Meeting กับข้อกำหนดที่กฎหมายรองรับ, How to การสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี, Q&A การจัดทำงบการเงินระหว่างกาลในงวดไตรมาสที่ 2 และงวดบัญชีถัดไป, วันเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • สัมมนาโครงการ Digital Business Solutions Summit 2020 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 14 ชั่วโมง
 • แนวทางปรับปรุง NPAE “การศึกษาผลกระทบต่อนักบัญชีและสาธารณชน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องทราบ (ตอนที่ 1) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การตรวจสอบงบการเงินของ NPAEs โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาทางธุรกิจในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษา” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การบรรยายหลักกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องทราบ (ตอนที่ 2) โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาประเด็นทางการบัญชีและการสอบบัญชีในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • โครงการสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อ “การรับรู้รายได้ TFRS 15 กับหลักเกณฑ์ประมวลรัษฎากร” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักบัญชีบริหารในยุคหลัง COVID-19 และ Technology Disruption” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “เมื่อต้องเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกิจการ NPAEs” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิดด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 1” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดของนักบัญชีและผู้ตรวจสอบตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “TFRS 9 การตั้งสำรองหนี้สูญแบบ Simplified Approach” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
 • การเสวนาหัวข้อเรื่อง “การเสวนาการปรับตัวทางธุรกิจหลังวิกฤตโควิด ด้วยกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตอนที่ 2” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ
อายุ
 • 48 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 17,574,866 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3916)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน/ Supply Chain Management, Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall School of Business, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท จีแลนด์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • ปี 2560 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2556 - 2559 : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงการและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 255/2018
หลักสูตรอบรมอื่น
 • Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. พิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  • แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ
  • งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
  • การลงทุนโครงการต่างๆ หรือรายการที่สําคัญภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  • กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวม และซื้อกิจการ
  • แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
 2. ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
 3. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
 4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 5. ประเมินโอกาสและความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท
 6. สนับสนุนให้มีการผนึกกําลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขัน
 7. สร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 8. จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
 9. พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น
 11. ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 8 คน ดังนี้

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายปรีชา เอกคุณากูล 1 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ 1 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
3. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
5. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ กรรมการ
6. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน กรรมการ
7. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
8. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด กรรมการ

หมายเหตุ:
1 ผู้บริหารลำดับที่ 1-6 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

 1. จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานของบริษัทฯ
 2. จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate)
 3. อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่นๆ ที่สําคัญแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ของบริษัทฯ
 4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ
 6. พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 7. รายงานการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 8. พิจารณามอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้
 9. ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น
 11. ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นํานโยบาย กรอบการควบคุมไปดําเนินการปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกําหนด ทิศทางและนโยบายที่ระบุไว้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคมตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและกรอบตามแนวทางในระดับประเทศและระดับโลก ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินงาน ข้อกำหนด ระบบมาตรฐาน แนวทางในการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาโครงการ เป็นประธาน มีผู้บริหารสายงานพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน เป็นรองประธาน รวมถึงมีผู้บริหารจากทั้งสองสายงานดังกล่าว และฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการ ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กำหนดนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแลสภาพภูมิอากาศ (ได้แก่ พลังงาน สาธารณูปโภค ของเสีย ฯลฯ) ของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน สาธารณูปโภค สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจากสายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย อันเนื่องจากการทำงาน รวมถึงการขับเคลื่อน ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน โดยมีรองประธานเจ้าหน้าบริหาร ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ มีผู้บริหารสูงสุดของสายงาน People Group เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กําหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับแผนงานดูแลพัฒนาและสร้างความผูกพันบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งถ่ายทอดอย่างเป็นลําดับชั้น