คณะกรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 69 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2553 - 2555 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
 • ปี 2541 - 2543 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ปี 2540 - 2543 : กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จํากัด
 • ปี 2534 - 2548 : ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
 • ปี 2534 - 2546 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2518 - 2543 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายการุณ กิตติสถาพร
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
 • ปี 2556 - 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2560 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2560 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2551 - 2562 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2560 : ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ปี 2551 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ปี 2550 - 2557 : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2549 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
 • ปี 2544 - 2550 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2543 - อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
 • ปี 2539 - อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
 • ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
 • ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
 • ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
 • ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 • ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
 • ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางโชติกา สวนานนท์
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2560 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
 • ปี 2557 - 2561 : กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2557 - 2558 : กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ปี 2539 - 2552 : ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
 • ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
 • ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
อายุ : 59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 21 เมษายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Stern School of Business, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2559 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2556 : กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2559 : กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2552 : คณะอนุกรรมการศึกษาการลงทุนทางเลือก สำนักบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
 • ปี 2548 - 2559 : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 – 2553 : กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2546 - 2552 : คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Take Over Panel) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2545 - 2546 : กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2541 - 2545 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2538 - 2541 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด
 • ปี 2537 - 2538 : กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 2 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2559 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2005
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานทางการเงิน

 1. สอบทานให้บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําปี
 2. สอบทานรายการที่มิใช่รายการปกติซึ่งมีนัยสําคัญที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกล่าว ผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานและความถูกต้องครบถ้วนของการ เปิดเผยข้อมูล

รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 1. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

การควบคุมภายใน

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตต่อรายงานทางการเงิน
 2. พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

การตรวจสอบภายใน

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับงานตรวจสอบภายใน
 2. สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างของสํานักตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน
 3. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดี ความชอบ โยกย้าย ถอดถอนหรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกําหนดและปรับค่าตอบแทนผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
 4. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสังเกตงบประมาณและอัตรากําลังของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
 5. สอบทานและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบภายในประจําปีและการเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management) และแผนกลยุทธ์ของสํานักตรวจสอบภายใน
 6. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้จัดการสํานักตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
 7. พิจารณาแผนงานตรวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันไม่ซํ้าซ้อน
 8. สอบทานผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
 9. พิจารณาการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขาดทักษะบางอย่างที่จําเป็นหรือขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
 10. จัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) เป็นประจําทุกปีรวมทั้งการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร (External Quality Review) อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

การสอบบัญชี

 1. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีเพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
 2. สอบทานขอบเขตและวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
 3. เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. สอบทานรายงานที่จัดทําโดยผู้สอบบัญชีเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
 5. พิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
 6. รับทราบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทําความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบและดําเนินการตรวจสอบต่อไป โดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. สอบทานประสิทธิผลของระบบการติดตามควบคุมให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบจรรยาบรรณของบริษัทฯ
 2. สอบทานผลการสอบสวนของฝ่ายจัดการและติดตามกรณีของการไม่ปฏิบัติตาม
 3. สอบทานประเด็นที่ตรวจพบโดยหน่วยงานกํากับดูแลภายนอกและข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบ
 4. สอบทานกระบวนการสื่อสารประมวลจรรยาบรรณไปสู่พนักงานภายในบริษัทฯ และติดตามผลการปฏิบัติตาม
 5. รับทราบรายงานความคืบหน้าจากฝ่ายจัดการและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นสําคัญในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

 1. รายงานผลการดําเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 2. สอบทานรายงานใดๆ ที่จัดทําโดยบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ
 4. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควรรายการหรือการกระทําดังกล่าว ได้แก่
  • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
  • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 5. หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทําที่เข้าลักษณะ ตามข้อ 31.1), 31.2) และ 31.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามที่กล่าวข้างต้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่จําเป็นเพื่อการพัฒนา
 2. ให้ความสําคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทฯ กําหนดเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นวาระประจําของการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 3. ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จากเลขานุการบริษัทภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
 4. ติดตาม ประเมิน และทบทวนจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 5. ส่งเสริมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
 6. พิจารณาหรือมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนปฏิบัติ
 7. ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 2. หารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุกด้านรวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 3. หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทํางานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณาและให้ความเห็นในรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบอื่น ๆ

 1. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 2. สอบทานกฎบัตรเป็นประจําทุกปี เพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กําหนดไว้ และเสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนหากมีความจําเป็น
 3. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
 4. กํากับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทําอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบาย การกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดําเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
 5. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจําเป็น
 6. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายการุณ กิตติสถาพร
นายการุณ กิตติสถาพร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 เมษายน 2552
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • หลักสูตร Commercial Policy องค์กร The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ สมาคมอาเซียน - ประเทศไทย
 • ปี 2560 - 2562 : กรรมการ มูลนิธิกรุงศรี
 • ปี 2556 - 2560 : กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2560 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - 2560 : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2562 : กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ปี 2551 - 2562 : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - 2560 : ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 • ปี 2551 - 2554 : กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ปี 2550 - 2557 : กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2549 - 2562 : กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6
 • ปี 2544 - 2550 : ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2543 - อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
 • ปี 2539 - อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (ปัจจุบันคือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 3 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2562 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 16/2019
 • ปี 2561 - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018
 • ปี 2556 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2013
 • ปี 2556 - หลักสูตร Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2013
 • ปี 2554 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 • ปี 2554 - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 2/2011
 • ปี 2552 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 27/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 8
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางโชติกา สวนานนท์
นางโชติกา สวนานนท์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 59 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 กันยายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท จิตวิทยา University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี จิตวิทยา University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2560 - 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันชีวิต
 • ปี 2557 - 2561 : กรรมการ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2557 - 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปี 2557 - 2558 : กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ปี 2552 - 2557 : กรรมการผู้อำนวยการ ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • ปี 2539 - 2552 : ประธานอนุกรรมการบริหารเงินลงทุน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 5 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2560 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 18/2017
 • ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2015
 • ปี 2558 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 18/2015
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 20
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2556 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2550 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - 2551 : สมาชิก วุฒิสภา
 • ปี 2544 - 2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2541 - 2545 : นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
 • ปี 2533 - 2545 : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 61 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 74 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 28,366,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6320)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
 • ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 28 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2017
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2017
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 57 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,297,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9425)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 127 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

การสรรหา

 1. พิจารณาโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 2. ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์โดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติศาสนา อายุทักษะ ทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ โดยพิจารณาให้มีจํานวนกรรมการ และสัดส่วนกรรมการอิสระตามที่เหมาะสมกับขนาดขององค์กร
 3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
 5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกําหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. จัดให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ
 7. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์ และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การกําหนดค่าตอบแทน

 1. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคํานึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 3. พิจารณาการกําหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทน

ความรับผิดชอบอื่น ๆ

 1. สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาประจํา และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษา เฉพาะโครงการเพื่อให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจําเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากําหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจําเป็นและสมควร
 2. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายไพฑูรย์ ทวีผล
นายไพฑูรย์ ทวีผล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 69 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2557 - 2561 : ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
 • ปี 2553 - 2555 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2548 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด
 • ปี 2541 - 2543 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ปี 2540 - 2543 : กรรมการผู้อํานวยการ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซ่น จํากัด
 • ปี 2534 - 2548 : ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน
 • ปี 2534 - 2546 : กรรมการและอุปนายกสมาคม สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • ปี 2518 - 2543 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สํานักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จํากัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 1 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2555 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2012
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 9/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2010
 • ปี 2553 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2010
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2551 - หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC) รุ่นที่ 3/2008
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2003
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
นายกอบชัย จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
อายุ : 64 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 27,380,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6101)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 123,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0027)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Chicago, Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ University of Norte Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2559 : กรรมการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 27 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2544 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 21
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 57 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,297,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9425)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 127 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22
นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายปรีชา เอกคุณากูล
นายปรีชา เอกคุณากูล
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 61 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 25 เมษายน 2557
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 24,537 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • - ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - 2557 : กรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - 2556 : กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2543 - 2546 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด
 • ปี 2543 - 2546 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด
 • ปี 2538 - 2543 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 37 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2005
 • ปี 2547 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร Advanced Management Program, Executive Course, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

 1. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภท และทุกระดับขององค์กร
 2. ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นในองค์กร
 3. พิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และช่วงความเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร โดยคํานึงถึงผลตอบแทนรวมของผู้ถือหุ้น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 5. รับทราบถึงความเสี่ยงที่สําคัญ และพิจารณาว่าฝ่ายบริหารได้ตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมหรือไม่
 6. มีส่วนร่วมให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจําปีขององค์กร
 7. ให้ทิศทางและแนวทางการดูแลงานบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 8. กํากับดูแลการกําหนดเป้าหมายในการวัดผลการปฏิบัติงาน และดัชนีตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ
 9. รับทราบรายงานแนวโน้มความเสี่ยงขององค์กรและทําให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรสามารถตอบสนองต่อประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้
 10. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานหลักทําหน้าที่ดําเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงควบคุมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละ หน่วยธุรกิจให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานที่กําหนดไว้ และผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าไปในแผนธุรกิจ สอบทานการวัดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สื่อสารและจัดการในเรื่องการจัดตั้งและรักษาไว้ซึ่งการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
ประธานกรรมการ
อายุ : 79 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 28 มีนาคม 2543
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 3,312,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0738)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,323,200 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.4974)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นพี่ของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมโยธา Kingston College of Technology ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2556 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2543 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2556 : ประธานกรรมการกำกับการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2540 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 77 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2549 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
อายุ : 77 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 22,645,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5046)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาบัตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล South West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2557 - 2561 : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลำ
 • ปี 2557 - 2558 : ที่ปรึกษา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ปี 2549 - 2551 : ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ปี 2535 - 2539 : สมาชิกวุฒิสภา
 • ปี 2534 - 2535 : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ปี 2527 - 2531 : นายกสมาคม สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2536 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 67 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2551 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 1
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 74 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 10 กรกฎาคม 2545
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 28,366,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.6320)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ St. John Fisher College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัทย่อย
 • ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 28 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2017
 • ปี 2550 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2017
หลักสูตรอบรมอื่น
 • - ไม่มี -
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 26,764,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.5964)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์
 • เป็นพี่ของนายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นอาของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Maryland (College Park) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2554 - กรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - 2556 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
 • ปี 2550 - 2558 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - 2551 : สมาชิก วุฒิสภา
 • ปี 2544 - 2546 : ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์
 • ปี 2541 - 2545 : นายกสมาคมและผู้ก่อตั้ง สมาคมศูนย์การค้าไทย
 • ปี 2533 - 2545 : กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 61 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2546 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 13
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์
กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
กรรมการนโยบายความเสี่ยง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 57 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 • 1 มีนาคม 2538
การถือหุ้นในบริษัท
 • ของตนเอง 42,297,895 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.9425)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 192,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0043)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • เป็นน้องของนางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์
 • เป็นหลานของนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
  นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์
 • เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี Skidmore College ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2547 - ปัจจุบัน : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ปี 2538 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2558 - 2559 : กรรมการ หอการค้าไทย
 • ปี 2546 - 2555 : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2542 - 2555 : กรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • ปี 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและ การกำกับดูแล บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • จำนวน 127 แห่ง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ปี 2561 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 20/2018
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2009
 • ปี 2552 - หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 7/2009
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2550 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
 • ปี 2548 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2005
 • ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2005
 • ปี 2543 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000
หลักสูตรอบรมอื่น
 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 73 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1
 • หลักสูตรกระบวนการผู้บริหารความยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 22

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

 1. พิจารณากลั่นกรอง และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
  • แผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัทฯ
  • งบประมาณประจําปี (Annual Estimate) ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์
  • การลงทุนโครงการต่างๆ หรือรายการที่สําคัญภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  • กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบรวม และซื้อกิจการ
  • แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
 2. ติดตามผลประกอบการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
 3. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
 4. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจําหน่ายทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 5. ประเมินโอกาสและความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดําเนินธุรกิจ และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท
 6. สนับสนุนให้มีการผนึกกําลังทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อรองและการแข่งขัน
 7. สร้างเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 8. จัดหาเงินทุนรวมถึงการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
 9. พิจารณาการบริหารทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น
 11. ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการ 11 คน ดังนี้

รายชื่อและตําแหน่งคณะกรรมการจัดการ

1. นายปรีชา เอกคุณากูล 1 กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ 1 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ
3. นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง กรรมการ
5. นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล กรรมการ
6. นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล 1 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ และโครงการ กรรมการ
7. นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ 1และ2 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน กรรมการ
8. พันตรีนฤต รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ กรรมการ
9. นางนาถยา จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
10. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด กรรมการ
11. นายบุญชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย กรรมการ

หมายเหตุ:
1 ผู้บริหารลําดับที่ 1-7 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งประวัติและประสบการณ์ปรากฏในหัวข้อ "รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท"
2 ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

 1. จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานของบริษัทฯ
 2. จัดทําและนําเสนองบประมาณประจําปี (Annual Estimate)
 3. อนุมัติงบประมาณการลงทุนและการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ ตลอดจนเสนอรายการลงทุนหรือรายการอื่นๆ ที่สําคัญแก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใต้ระเบียบอํานาจอนุมัติดําเนินการ หรือระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ของบริษัทฯ
 4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 5. พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสมํ่าเสมอ
 6. พิจารณาการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 7. รายงานการแต่งตั้งผู้บริหารที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 8. พิจารณามอบอํานาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอํานาจในการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรได้
 9. ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 10. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคําแนะนําตามความจําเป็น
 11. ดําเนินการหรืออนุมัติรายการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

นํานโยบาย กรอบการควบคุมไปดําเนินการปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามข้อกําหนด ทิศทางและนโยบายที่ระบุไว้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานกรรมการ มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากทุกสายงานเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการการตรวจสอบ โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 5 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กําหนดเป้าหมายความยั่งยืนทางธุรกิจ ทบทวนนโยบายกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน ข้อกําหนด ระบบมาตรฐาน แนวทางในการดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม

มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาโครงการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารทรัพย์สินเป็นประธาน มีผู้บริหารจากสายงานดังกล่าวและฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรทางเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ผู้บริหารจากสายงานสนับสนุน และพนักงานปฏิบัติการเป็นกรรมการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 11 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คณะกรรมการซีเอสอาร์

มีผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และผู้บริหารจากสายงานสนับสนุนเป็นกรรมการพิจารณาหลัก รวมทั้งมีกรรมการท่านอื่นๆ หมุนเวียนตามประเภทกิจกรรม
และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 มีการประชุมย่อยจํานวน 1 ครั้งและมีการหารือร่วมกับผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณาเห็นชอบในการดําเนินงานด้านกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงพิจารณาอนุมัติการดําเนินกิจกรรมและโครงการจิตอาสาของพนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร

มีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการ มีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กรเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และรายงานต่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนโดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจํานวน 12 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

กําหนดกลยุทธ์ พิจารณา ติดตาม และให้คําแนะนําเกี่ยวกับแผนงานดูแลพัฒนาและสร้างความผูกพันบุคลากรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งถ่ายทอดอย่างเป็นลําดับชั้น