การดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย at a Glance

ความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารและจัดการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เกิดประโยชน์สูงสุด และลามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งเน้นการดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญ ได้แก่ ลูกค้า ร้านค้า พนักงาน คู่ค้า และชุมชน มุ่งมั่นในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของลูกค้า พัฒนาและสนับสนุนให้ร้านค้า และคู่ค้า เติบโตไปพร้อมกับชุมชน ก่อให้เกิดการจ้างงานท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพแรงงาน และทักษะของคนในท้องถิ่นผ่านการจ้างงานจากบริษัทฯ ร้านค้า และคู่ค้า ผลักดันให้ชุมชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตลอดจนมอบโอกาสในการได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ได้อย่างทั่วถึง โดยยังคงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ความหลากหลายข้ามภูมิภาค โดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ดังนี้

ร้านค้า

• การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

• การพัฒนาร้านค้า

• การสร้างความสัมพันธ์

ชุมชน

• การลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• การสร้างความผูกพันกับชุมชน

• การพัฒนาชุมชน