ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา นำผลการวิจัยและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมาจัดสรรสัดส่วนและองค์ประกอบของประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าใหม่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย ด้วยแผนการลดและเพิ่มสัดส่วนองค์ประกอบของโซนต่างๆ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มการบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้การปรับเปลี่ยนและเพิ่มโซนใหม่ๆ เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับศูนย์การค้า

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจ และบริหารโครงการก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ก่อนการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์การค้า โดยหน่วยงานวิจัยจากทั้งสองสายงานจะดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัย และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ในการวิเคราะห์และพัฒนาศูนย์การค้า การให้บริการ และกลยุทธ์ทางการตลาด

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์การค้า สู่การเป็น Center of Life
นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์