การให้บริการที่เป็นเลิศ

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction survey) เป็นประจำทุกปี และกำหนดให้นำประเด็นด้านความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นประเด็นสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลที่ได้กลับมาพัฒนาและทำแผนงานร่วมกันระหว่างสายงานพัฒนาธุรกิจและสายงานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ

ทำหน้าที่ดูแลด้านการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าเมื่อเปิดดำเนินโครงการ โดยกำหนดกระบวนการและแผนงานในการพัฒนาพนักงานทั้งของบริษัทฯและของคู่ค้าที่ต้องปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้า เพื่อให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถโดยจัดสรรพื้นที่จอดรถตามไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า

การให้บริการที่เป็นเลิศ

การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างการใช้บริการภายในศูนย์การค้า

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์การค้า สู่การเป็น Center of Life
นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์