การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กำหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

หน่วยงานดิจิทัลอินโนเวชัน

ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการ และ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า รวมทั้งจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่าน คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์การค้า สู่การเป็น Center of Life
นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์