การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กำหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งหน่วยงานดูแลรับผิดชอบชัดเจน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

หน่วยงานดิจิทัลอินโนเวชัน

ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการ และ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและร้านค้า รวมทั้งจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่าน คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

สร้างประสบการณ์เชิงดิจิทัลในการให้บริการลูกค้า
 • ให้บริการป้ายแบบสัมผัสสำหรับแจ้งสารบัญรายชื่อร้านค้าเพื่อสแกนแผนผังการเดินลงในโทรศัพท์มือถือซึ่งมีให้บริการครบทุกสาขา
 • สื่อสารโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียบนแอปพลิเคชันไลน์ ภายใต้ ชื่อ @central Life แบ่งออกเป็น 4 ฟังก์ชันการใช้งานหลัก ได้แก่
 • ฟังก์ชัน “ค้นหาร้านค้า” ซึ่งเมื่อพบร้านค้าที่ต้องการแล้วสามารถกดใช้บริการ “ขอเส้นทาง” เพื่อแสดงแผนที่นำทางในการเดินไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที
  • ฟังก์ชัน “สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1” เช่น ตรวจสอบและแลกคะแนน The 1 บริการจองที่จอดรถพิเศษ
  • ฟังก์ชัน “Central Eats” ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารดิลิเวอรีจากหลากหลายร้านอาหารในศูนย์การค้าภายใต้การบริหารของเซ็นทรัลพัฒนา ผ่านแอปพลิเคชันและบริการส่งอาหารของ Grab
  • ฟังก์ชันสำหรับการสื่อสารและโปรโมตแคมเปญทางการตลาด ได้แก่ฟังก์ชัน “Chat & Shop” “One Call One Click” และ “Delivery & Drive Thru” เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถรับบริการและซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในศูนย์ได้แม้ในช่วงล็อคดาวน์
 • ให้บริการรับชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือ e-wallet ในศูนย์อาหารภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ครอบคลุมบริการชำระเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) แรบบิทการ์ด (Rabbit Card) ไลน์เพย์ (Line Pay) ทรูมันนี วอลเลท (TrueMoney Wallet) ดอลฟิน (Dolfin) วีแชท เพย์ (WeChat Pay) และอาลีเพย์ (AliPay)
 • บริการการทำธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน ซีพีเอ็นเสิร์ฟ หรือ CPN Serve ประกอบด้วย การสื่อสารระหว่างกัน การค้นข้อมูล การแจ้งซ่อม การชำระเงินค่าเช่าการสะสมยอดซื้อให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและใช้บริการกับร้านค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายและสร้างฐานข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าโดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบเอง
บริการการทำธุรกรรมทางดิจิทัลให้กับลูกค้าโครงการที่พักอาศัยผ่านแอปพลิเคชัน “ซีพีเอ็น เรสซิเดนท์แฟมิลี หรือ CPN Residence Family”
 • ฟังก์ชันการใช้งาน เช่น ข้อมูลการจอง การผ่อนชำระค่างวดข้อมูลข่าวสารของโครงการ การจองนัดหมายเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมบ้านตัวอย่าง เป็นต้น
จัดการโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • นำข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีอยู่มาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ จำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการยอดขายร้านค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงผังการเข้า-ออกของลูกค้า และการวางผังร้านค้าให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อร้านค้าและลูกค้าได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีมากยิ่งขึ้น
 • บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางระบบและข้อมูลสารสนเทศเพื่อรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ตามแนวทางจากคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นคณะทำงานด้านการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยมีผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธาน ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ไว้ด้วยกันและรายงานตรงต่อคณะกรรมการฯ อีกทั้งศึกษาและนำมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems: ISMS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรและเตรียมองค์กรให้พร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุฯ
ผลการดำเนินงาน การพัฒนาศูนย์การค้า สู่การเป็น Center of Life
นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์