ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กําหนดแผนงานการบริหารจัดการและสร้างความผูกพันกับบุคลากร โดยยึดมั่นในหลักการดูแลและปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาล และสิทธิมนุษยชน โดยมีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรในหัวใจพนักงาน หรือ Employer of Choice และดำเนินงานตามแผนงานบริหารจัดการ 3 ด้าน คือ การสรรหา และดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาภาวะผู้นํา และการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงด้วยการบริหารจัดการและการประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

ทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรทุนมนุษย์ขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล ผ่านผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานทุกคน ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุน ติดตาม และประเมินผล

ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

ทำหน้าที่กำกับดูแล และผลักดันให้การรับฟังข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานและเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กร โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการส่งเสริมความผูกพันภายในองค์กร

การคำนึงถึงบทบาทของพนักงาน

• กำหนดนโยบายในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกกีดกัน เน้นความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกระดับเสมอมา

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และสร้างความผูกพันกับบุคลากร
นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน