บริการใบกำกับภาษี และ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางอีเมล

จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือได้มีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ตามวิธีที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งทดแทนเอกสารรูปแบบกระดาษ

  • โดยร้านค้าที่เข้าระบบ e-Tax Invoice สามารถรับเอกสารเป็น Text file แล้วพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบจ่ายเพื่อ Transfer ภาษีซื้อได้ทันที
  • หากกรณีร้านค้ายังไม่เข้าระบบ e-Tax Invoice สามารถรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้
ประโยชน์ของร้านค้า
  • เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำส่ง ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ลดการติดตามเอกสาร
  • ลดการขอใบแทน (กรณีไม่ได้รับ สามารถจัดส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้ทางอีเมลใหม่ได้
  • ลดการจัดเก็บเอกสาร สามารถจัดเก็บเข้าระบบ (กรณีร้านค้าเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพัฒนาเชื่อมต่อได้)

ช่องทางการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร และ ส่งมายัง อีเมล cpn.e-tax@centralpattana.co.th

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ขั้นตอนการตอบรับ e-Tax Invoice / e-Receipt

1
ส่งเอกสารตอบรับทางอีเมล ส่งมาที่
cpn.e-tax@centralpattana.co.th หรือ ตอบรับผ่าน QR Code
2
เซ็นทรัลพัฒนาเพิ่มข้อมูลอีเมลที่ต้องการรับ e-Tax Invoice / e-Receipt
3
เมื่อร้านค้าชำระหนี้ ดำเนินการส่งมอบทาง ใบกำกับภาษี / ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมล
4
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏข้อความ "เอกสารนี้ได้จัดทำและนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"