การดำเนินงานด้านความยั่งยืน at a Glance

ความยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมโยงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ โดยรวมประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ผ่านการประเมินแล้วเข้าสู่กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประจำปี และกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

กระจายความเสี่ยงการลงทุน และสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจใหม่

สร้างความเข้มแข็งในการเติบโตของธุรกิจและลดความเสี่ยงทางธุรกิจโดยกระจายฐานธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และ ประเภทการลงทุน

พัฒนาศูนย์การค้าสู่การเป็น Center of Life

รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นสถานที่ที่เป็นจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตที่มากกว่าการซื้อสินค้า

บริหารจัดการทรัพย์สินและการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งมั่นในการบริหารและจัดการศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรับฟังเสียง การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ภายใต้เจตนารมณ์ “การสร้างคุณค่าร่วมกัน”

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสรรค์สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง

การจัดหาแหล่งเงินทุนและบริหารการเงินอย่างรอบคอบ

มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางการเงินเพื่อรองรับแผนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญกับการมีวินัยทางการเงินและและควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลความยั่งยืน
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย