ความยั่งยืน

เซ็นทรัลพัฒนา กําหนดแผนงานการบริหารจัดการคู่ค้าตามนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่มุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจระหว่างกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยตามห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้าในส่วนการพัฒนาธุรกิจและก่อสร้าง คู่ค้าในส่วนการบริหารศูนย์การค้า การตลาด และคู่ค้าในส่วนการบริหารองค์กร เพราะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนนธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการและพัฒนาร่วมกันกับคู่ค้าและผู้รับเหมา

ผู้บริหารสูงสุดของสายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการก่อสร้าง

ทำหน้าที่บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในส่วนพัฒนาและก่อสร้าง และผู้บริหารสูงสุดของสายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารทรัพย์สินและองค์กร และคณะทำงานแบบข้ามสายงานอีกชั้นหนึ่งเพื่อร่วมกันพิจารณา คัดกรอง และประเมินคู่ค้าโดยมุมมองทางด้านนวัตกรรม เทคนิค ความเชี่ยวชาญ และในด้านความคุ้มค่าทางการเงินควบคู่กันไป

คณะทำงานแบบข้ามสายงาน ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการคู่ค้าโดยตรง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการที่สำคัญระหว่างกัน

ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน
ลงทะเบียนคู่ค้ากับเซ็นทรัลพัฒนา
A Sustainability Shopping Center
นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
จรรณยาบรรณของคู่ค้า