โครงการโรงแรม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โรงแรม เริ่มดำเนินการ จำนวนห้องพัก อัตราการเช่าเฉลี่ยทั้งปี (ร้อยละ)
1. โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี1 เมษายน 25523 259 42
2. โรงแรมฮิลตัน พัทยา2 พฤศจิกายน 2553 302 184
หมายเหตุ:
1 บริษัทฯ เป็นเจ้าของโครงการและให้บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโรงแรม
2 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580 และให้บริษัท ฮิลตัน โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารโรงแรม
3 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
4 มีการปิดปรับปรุงโรงแรมฮิลตัน พัทยา ซึ่งภายหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จมีการเริ่มทยอยเปิดให้บริการห้องพัก อัตราการเข้าพัก ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 60.5 ของจำนวนห้องพักที่เปิดให้บริการ