โครงการศูนย์การค้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ศูนย์การค้า เริ่มดำเนินการ รูปแบบการพัฒนา3 สิทธิในที่ดิน4
(ปีที่สิ้นสุด)
มูลค่าเงินลงทุน
ณ สิ้นปี 25635
(ล้านบาท)
พื้นที่ใช้สอบรวม6 (ตร.ม.) พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) อัตราการเช่าพื้นที่ (ร้อยละ) จำนวนร้านค้า7 พื้นที่จอดรถ (คัน) ศูนย์อาหาร8 พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ โครงการรูปแบบผสมอื่น
อาคารสำนักงาน โรงแรม ที่พักอาศัย
1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 G L (2571) 4,794 310,000 43,446 97 204 3,000 4,500
2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 G L (2566) 682 86,000 17,163 92 74 1,000
3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า1 มีนาคม 2538 G L (2570) 4,697 370,000 62,987 100 269 3,500
4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 G L (2578) 1,456 70,000 17,173 91 82 400
5. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต1 มีนาคม 25392 A F 3,589 250,000 75,559 94 262 2,300 4,800
6. เซ็นทรัล พระราม 31 ตุลาคม 2540 G F 3,764 188,000 53,332 97 231 2,300
7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 25442 A F 5,807 500,000 64,163 85 254 3,250
8. เซ็นทรัล พระราม 21 ธันวาคม 2545 G L (2598) 9,486 273,000 92,199 95 295 3,200 4,100
9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 25452 A L (2583) 15,555 830,000 195,869 91 408 7,000
10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 25462 A F&L (2577) 2,380 140,000 75,388 96 177 2,000
11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 G F 5,459 310,000 65,412 90 273 3,300 4,200
12. เซ็นทรัล พัทยา บีช1 มกราคม 2552 G F&L (2581) 4,764 210,000 56,869 86 182 2,000
13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 25522 A F 4,648 250,000 71,930 91 221 2,000 5,000
14. เซ็นทรัล ชลบุร พฤษภาคม 2552 G F&L (2570) 3,647 156,000 42,003 94 191 2,040
15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 G F 3,999 200,000 46,593 93 241 2,100 4,100
16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 G F 2,272 110,000 26,518 95 120 1,000
17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 G F 1,557 100,000 26,586 97 140 1,440
18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 G L (2583) 5,213 214,000 59,016 91 207 2,400
19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 G F 2,305 130,000 30,925 95 130 1,400 4,700
20. เซ็นทรัล ลำปาง พฤศจิกายน 2555 G L (2584) 1,160 110,000 19,685 95 89 2,000
21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 G F 1,845 151,000 29,144 98 142 1,500
22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 G F 4,287 260,000 67,782 94 225 3,500
23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 G F 4,960 295,000 64,744 84 202 2,500 5,000
24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 G L (2586) 1,947 76,000 31,953 83 79 600
25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 G F&L (2587) 2,646 185,500 38,345 95 174 1,600
26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 G F 2,698 155,000 30,755 91 164 2,000 1,000
27. เซ็นทรัล ภูเก็ต  
- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 25582 A L (2599) 8,297 137,000 49,678 90 147 1,100
- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 G L (2599) 5,692 242,800 33,272 90 116 3,200
28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 G L (2586) 7,108 352,000 82,899 99 353 4,000 5,000
29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 G F&L (2587) 3,889 150,000 36,057 95 183 1,824
30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 G F 1,848 90,000 20,910 94 130 1,500
31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 G F 4,615 233,000 48,971 80 242 3,600 3,300
32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 G F 2,843 131,250 24,918 93 153 1,500
33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 G F 6,151 259,000 83,231 85 216 3,000
34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 G F 2,732 80,000 21,313 97 118 1,500
รวม 148,792 7,604,550 1,806,788 92 6,694 80,554 45,700
หมายเหตุ :
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT เช่าช่วงจากบริษัทฯ มีสัดส่วนพื้นที่ดังนี้
- ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578(ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)
- ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2598
- ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
- ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3 รูปแบบการพัฒนาโครงการ (A = Acquisition การซื้อกิจการ) (G = Greenfield การก่อสร้าง)
4 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่าและปีที่สัญญาฉบับแรกหมดอายุสัญญา)
5 รวมเงินลงทุนในอาคารสำนักงาน/อาคารที่พักอาศัย/โรงแรม ไม่รวมค่าเช่าที่ดินและอาคารที่ชำระเป็นรายปี และไม่รวมเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ได้ให้เช่า/เช่าช่วงแก่ CPNREIT
6 GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน และโรงแรม
7 ไม่รวมร้านค้าขนาดเล็ก เช่น Kiosk
8 เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ