โครงการศูนย์การค้า

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ศูนย์การค้า เริ่มดำเนินการ สิทธิในที่ดิน3
(ปีที่สิ้นสุด)
พื้นที่ใช้สอบรวม4 (ตร.ม.) พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) ศูนย์อาหาร5
1. เซ็นทรัล ลาดพร้าว ธันวาคม 2525 L (2028) 310,000 43,411
2. เซ็นทรัล รามอินทรา พฤศจิกายน 2536 L (2023) 86,000 17,163
3. เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า1 มีนาคม 2538 L (2027) 370,000 63,021
4. เซ็นทรัล มารีนา กรกฎาคม 2538 L (2035) 70,000 17,250
5. เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต1 มีนาคม 25392 F 250,000 73,262
6. เซ็นทรัล พระราม 31 ตุลาคม 2540 F 188,000 53,050
7. เซ็นทรัล บางนา ธันวาคม 25442 F 500,000 64,163
8. เซ็นทรัล พระราม 21 ธันวาคม 2545 L (2055) 273,000 95,077
9. เซ็นทรัลเวิลด์ ธันวาคม 25452 L (2040) 830,000 193,457
10. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ธันวาคม 25462 F&L (2034) 140,000 75,388
11. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พฤศจิกายน 2551 F 310,000 65,154
12. เซ็นทรัล พัทยา บีช1 มกราคม 2552 F&L (2038) 210,000 57,775
13. เซ็นทรัล อุดร เมษายน 25522 F 250,000 70,978
14. เซ็นทรัล ชลบุร พฤษภาคม 2552 F&L (2027) 156,000 43,691
15. เซ็นทรัล ขอนแก่น ธันวาคม 2552 F 200,000 46,362
16. เซ็นทรัล เชียงราย มีนาคม 2554 F 110,000 26,753
17. เซ็นทรัล พิษณุโลก ตุลาคม 2554 F 100,000 26,758
18. เซ็นทรัล พระราม 9 ธันวาคม 2554 L (2040) 214,000 59,288
19. เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2555 F 130,000 31,033
20. เซ็นทรัล ลำปาง พฤศจิกายน 2555 L (2041) 110,000 19,685
21. เซ็นทรัล อุบล เมษายน 2556 F 151,000 29,144
22. เซ็นทรัล เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2556 F 260,000 67,721
23. เซ็นทรัล หาดใหญ่ ธันวาคม 2556 F 295,000 64,744
24. เซ็นทรัล สมุย มีนาคม 2557 L (2043) 76,000 31,913
25. เซ็นทรัล ศาลายา สิงหาคม 2557 F&L (2044) 185,500 38,324
26. เซ็นทรัล ระยอง พฤษภาคม 2558 F 155,000 30,752
27. เซ็นทรัล ภูเก็ต  
- เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล มิถุนายน 25582 L (2056) 137,000 50,210
- เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า กันยายน 2561 L (2056) 242,800 34,548
28. เซ็นทรัล เวสต์เกต สิงหาคม 2558 L (2043) 352,000 58,599
29. เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ พฤศจิกายน 2558 F&L (2044) 150,000 36,057
30. เซ็นทรัล นครศรี กรกฎาคม 2559 F 90,000 21,761
31. เซ็นทรัล โคราช พฤศจิกายน 2560 F 233,000 50,010
32. เซ็นทรัล มหาชัย พฤศจิกายน 2560 F 131,250 24,600
33. เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ มีนาคม 2562 F 259,000 83,639
34. เซ็นทรัล วิลเลจ สิงหาคม 2562 F 80,000 21,313
35. เซ็นทรัล ศรีราชา ตุลาคม 2564 L (2050) 130,000 30,677
36. เซ็นทรัล อยุธยา พฤศจิกายน 2564 F 130,000 21,818
รวม 7,864,550 1,865,551 32
หมายเหตุ :
1 ทรัพย์สินที่ CPNREIT ลงทุน มีสัดส่วนพื้นที่ดังนี้
- ร้อยละ 42 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- ร้อยละ 81 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 3 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2578(ต่ออายุการเช่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 ปี)
- ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2598
- ร้อยละ 96 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สิ้นสุดเดือนเมษายน 2587
- ร้อยละ 50 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2580
- ร้อยละ 86 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มารีนา สิ้นสุดเดือนเมษายน 2578
- ร้อยละ 78 ของพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2584
2 ปีที่เข้าซื้อกิจการ
3 สิทธิในที่ดิน (F = Freehold เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน) (L = Leasehold สิทธิการเช่าและปีที่สัญญาฉบับแรกหมดอายุสัญญา)
4 GFA รวมพื้นที่ให้เช่า พื้นที่จอดรถ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ส่วนกลาง อาคารสำนักงาน และโรงแรม
5 เฉพาะศูนย์อาหารที่ให้บริการโดยบริษัทฯ